ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 32. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 19-07-2016 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 46/2016 - ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 29208,1 & 29300,1

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 12/12/2016 10:00π.μ. μέχρι 22/12/2016 13:00μ.μ.

Ηλετρονική Αποσφράγιση: 29/12/2016 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 26. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 23-06-2016 08:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 28. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών  για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 13-07-2016 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κοχλιακών Μοσχευμάτων  για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 12-07-2016 08:30

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 31/2017 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:43536

Επαναληπτικός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την "Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου".

Υποβολή Προσφορών: από 21/08/2017 10:00π.μ. μέχρι 29/08/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 04/09/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 52. Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεινών με Συνοδό Εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 26-01-2017 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ:38227

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες των δύο Παιδιατρικών Νοσοκομείων "Η Αγία Σοφία" και "Παν. & Αγλαΐας Κυριακού" για ένα έτος.

Ηλετρονική Υποβολή Προσφορών: 18/04/2017 10:00π.μ. - 28/04/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 04/05/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6. Ηλεκτρονικός Ενιαίος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων που υπάγονται στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 21-03-2017 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2018 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 54959

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος.

Υποβολή Προσφορών: από 16/04/2018 10:00π.μ. μέχρι 23/04/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 27/04/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ. 25965

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών και Μικροβιολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 19/06/2017 10:00π.μ. μέχρι 30/06/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 05/07/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2017 ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ. 30883

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την "Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου"

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 13/01/2017 10:00π.μ. μέχρι 09/02/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 15/02/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2018 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 26132

Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών Κοτόπουλων για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 02/04/2018 10:00π.μ. - 10/04/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13/04/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 45. Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 07-11-2016 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3/2017 - ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ 38227,1

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και διενέργιας του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 18/04/2017 10:00π.μ. μέχρι 08/05/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 16/05/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο