ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 52. Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεινών με Συνοδό Εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 26-01-2017 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 22/2019 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Πλύσης - Σιδερώματος Ιματισμού για την κάλυψη των αναγκων του Νοσοκομείου, για ένα έτος (1).

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ:38227

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες των δύο Παιδιατρικών Νοσοκομείων "Η Αγία Σοφία" και "Παν. & Αγλαΐας Κυριακού" για ένα έτος.

Ηλετρονική Υποβολή Προσφορών: 18/04/2017 10:00π.μ. - 28/04/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 04/05/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΑΔ 2Α/2018 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 61145

Προκήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 09/07/2018 10:00 - 25/07/2018 13:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 31/07/2018 10:00 π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 25/2019 - ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 79435

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 07/10/2019 10:00π.μ. - 11/10/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 18/10/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 31/2017 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:43536

Επαναληπτικός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την "Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου".

Υποβολή Προσφορών: από 21/08/2017 10:00π.μ. μέχρι 29/08/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 04/09/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2018 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 57293

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Νωπών Κρεάτων.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 31/10/2018 10:00π.μ. - 07/11/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13/11/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6. Ηλεκτρονικός Ενιαίος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων που υπάγονται στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 21-03-2017 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2018 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 54959

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Παστεριωμένου Γάλακτος.

Υποβολή Προσφορών: από 16/04/2018 10:00π.μ. μέχρι 23/04/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 27/04/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2018 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 54992

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός  Διαγωνισμός για τη προμήθεια Τυριών για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Νοσοκομείου.

Υποβολή Προσφορών: από 01/06/2018 10:00π.μ. μέχρι 11/06/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 15/06/2018 10:00π.μ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2018 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 56991

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη προμήθεια Διατηρημένων Ειδών για τη κάλυψη των αναγκών σίτησης του Νοσοκομείου.

Υποβολή Προσφορών: από 01/06/2018 10:00π.μ. μέχρι 11/06/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγισης: 15/06/2018 10:00π.μ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ. 25965

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών και Μικροβιολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 19/06/2017 10:00π.μ. μέχρι 30/06/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 05/07/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 32/2019- ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :79797

 Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τγια την προμηθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών :14-10-2019 10:00 π.μ - 21-10-2019 13:00μ.μ

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση : 25-10-2019 10:00π.μ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΔΑΗΔ ΔΙΑΚ. 14/2019 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 74887

Προκήρηξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 15/07/2019 10:00π.μ. έως 18/07/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 23/07/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ 261 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, Β) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 145 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ, Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 142 ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 215 ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑΟΚΤΩ 18 ΧΩΡΟΥΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΡΟΩΡΩΝ 5ου, ΜΕΝΝ 5ου, ΜΜΜΟ, SARS, MEΘ, ΜΑΦ)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚ. 15/2019 - ΕΣΗΔΗΣ: 75185, 75195, 75197

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 11/07/2019 10:00π.μ. - 19/07/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 24/07/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2017 ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ. 30883

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την "Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου"

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 13/01/2017 10:00π.μ. μέχρι 09/02/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 15/02/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2018 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 26132

Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών Κοτόπουλων για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 02/04/2018 10:00π.μ. - 10/04/2018 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13/04/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 45. Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 07-11-2016 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3/2017 - ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ 38227,1

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και διενέργιας του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 18/04/2017 10:00π.μ. μέχρι 08/05/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 16/05/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 34/2019 - ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 80278

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επέκταση αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων για την καρδιοχειρουργικής εντατικής μονάδας και της καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 01/11/2019 10:00π.μ. - 07/11/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13/11/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 38/2018 ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ 67867 για τη προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νωπών Λαχανικών.

Ηλεκτρονική Κατάθεση Προσφορών: από 09/01/2019 10:00π.μ. έως 14/01/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 18/01/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 26. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 23-06-2016 08:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 28. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών  για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 13-07-2016 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κοχλιακών Μοσχευμάτων  για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 12-07-2016 08:30

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  15/2018- ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 57313

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κοχλιακών μοσχευμάτων για ένα (1) έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 25/06/2018 10:00π.μ. έως 02/07/2018 13:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 06/07/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 32. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 19-07-2016 10:00

Συνημμένο Αρχείο

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 46/2016 - ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 29208,1 & 29300,1

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 12/12/2016 10:00π.μ. μέχρι 22/12/2016 13:00μ.μ.

Ηλετρονική Αποσφράγιση: 29/12/2016 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 42/2018 για τη προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού εν Γένει

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων εν Γένει.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 22/01/2019 10:00π.μ. - 25/01/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 30/01/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 43/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 64842

 

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΣΚΩΝ Πλαστικών Συλλογής Αίματος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 04/02/2019 10:00π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 14/02/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2018 ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 68666

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 28/01/2019 10:00π.μ. - 01/02/2019 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 05/02/2018 10:00π.μ.

 

Συνημμένο Αρχείο