ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 46/2016 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 29208,1 & 29300,1

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευών Πλασφαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 12/12/2016 10:00π.μ. - 22/12/2016 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 29/12/2016 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για δύο (2) έτη.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 19-07-2016 10:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 19-07-2016 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2017 (Συστημ. Αριθμ 25965) για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών και Μικροβιολογικών εξετάσεων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 33/2016 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 25138

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Οργάνων - Συσκευών Μηχανημάτων (σετ Κάθαρσης Αιμοποιητικών Μοσχευμάτων).

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 05/09/2016 10:00π.μ. - 12/09/2016 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση:           16/09/2016 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2017 - ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜΟΙ: 26149, 46415, 46248, 46414, 46243, 46326

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακών και Γενετικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 30/10/2017 10:00π.μ. - 03/11/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 09/11/2017 10:00π.μ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 23-06-2016 08:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 23-06-2016 08:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 13-07-2016 10:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 13-07-2016 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κοχλιακών Μοσχευμάτων για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 12-07-2016 08:30)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 12-07-2016 08:30)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΜΟΣ: 29384

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Εργαστηριακών Σωληναρίων αποτειρωμένων και μη για τις ανάγκες τους Νοσοκομείου για ένα έτος

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 27/03/2017 10:00π.μ. έως 10/04/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 19/04/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 52. Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεινών με Συνοδό Εξοπλισμό για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 26-01-2017 10:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 31-01-2017 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 09-05-2016 15:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 12-05-2016 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 38227

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες των δύο Παιδιατρικών Νοσοκομείων "Η Αγία Σοφία" και "Παν. & Αγλαΐας Κυριακού" για ένα έτος.

Ηλετρονική Υποβολή Προσφορών: 18/04/2017 10:00π.μ. - 28/04/2017 13:00μ.μ.

Ηλετρονική Αποσφράγιση: 04/05/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ:43536

Επαναληπτικός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την "Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των επικίδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου" για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 21/08/2017 10:00π.μ. έως 29/08/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 04/09/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2017 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 25965

Δημόσιος Διεθνης Ηλεκτρονικός Ανοικτός  Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών και Μικροβιολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 19/06/2017 10:00π.μ. μέχρι 30/06/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 05/07/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚ. 7/2017, ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. 29384

επί του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνιμσού "Προμήθεια Εργαστηριακών Σωληναρίων Αποστειρωμένων και μη".

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6. Ηλεκτρονικός Ενιαίος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων που υπάγονται στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής για ένα (1) έτος.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 21-03-2017 10:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 28-03-2017 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 52. Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεινών με Συνοδό Εξοπλισμό για ένα (1) έτος.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2017 - ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ 38227,1

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 18/04/2017 10:00π.μ. μέχρι 08/05/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 16/05/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45. Επαναληπτικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για δύο (2) έτη.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 07-11-2016 10:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 11-11-2016 10:00)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2016 - ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 29208 & 29300

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για ένα έτος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 12/12/2016 10:00π.μ. - 19/12/2016 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 22/12/2016 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017 ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ. 30883

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την "Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου"

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 13/01/2017 10:00π.μ. μέχρι 09/02/2017 13:00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 15/02/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο