Παράταση κατάθεσης σχολίων: Τίθεται σε β΄διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για τη προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων εν γένη. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τρεις μέρες, δηλαδή από 18/09/2018 έως και 25/09/2018. Τα σχόλια θα αποστέλλονται ψηφιακά υπογεγραμμένα στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr Τηλ. επικοινωνίας: 23132013147-242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε β΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Σάκων Αίματος - Ούρων και Υγρών. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπγραφα σχόλια από 15/07/2016 έως 20/07/2016 13:00μ.μ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία, στον αριθμό 213 2013 118, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147-242 ΝΕΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Β΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια μιας χειρουργικής τράπεζας για τις ανάγκες των Χειρουργείων του Νοσοκομείου, πιθανής δαπάνης € 34.000,00 πλέον ΦΠΑ. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε (5) ημέρες από την ανάρτηση, ήτοι από 05-10-2017 έως και 09-10-2017, τα σχόλια θα στέλνονται στο email: a.evmorfopoulou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 213 2013 118

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ευμορφοπούλου τηλ. 213 2013 147 & 213 2013 152

Συνημμένο Αρχείο

 

Τίθονται σε διαβούλευση οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους Εργαστηριακά Φίλτρα Αιμοδοσίας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι από 18/02/2016 έως 23/02/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στη δνση: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στο τηλ. 213 2013 118 υπ' όψιν κας Φ. Λαμπρίδου στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σάρρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Β΄Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Απολυμαντικών και Καθαριστικών.Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για 4 μέρες από την ανάρτηση της,ήτοι από 15/2 εώς και 18/2.Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεμοιοτυπία,στον αριθμό 213 2013 118.Πληροφορίες Ι.Κίτσιου τηλ.:213 2013147,213 2013152

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Γ΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Γαζών για ένα έτος. Η Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε (5) μέρες από την επομένη της ανάρτησης ήτοι από 31-01-2020 εως 4-02-2020 στις 15:00μ.μ. Τα σχόλια θα αποσταλούν υπ'όψιν Κας Ε. Μαρκάκης τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο email: e.markaki@paidon-agiasofia.gr όσο και μέσω τηλεμοιοτυπίας στον αριθμό 2132013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132013147,2132013152.

Συνημμένο Αρχείο

 

Προτάσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές - Πρότυπα Προμηθευτών που ανταποκρίθηκαν στην αντίστοιχη Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την "Ανάδειξη αναδόχου συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου" (Αναρτημένο 12-11-2015)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣH (Αναρτημένο 24/09/2015)

Υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ANNOUNCEMENT - INVITATION (posted 24/09/2015)

for technical specifications and standards for the supply of

REAGENTS FOR MOLECULAR & GENETIC TESTS AND EQUIPMENT

Συνημμένο Αρχείο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αναρτημένο 24/09/2015)

Υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ANNOUNCEMENT - INVITATION (posted 24/09/2015)

for technical specifications and standards for the supply of

REAGENTS FOR HAEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL and MICROBIOLOGICAL TESTS and EQUIPMENT

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μια εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 17-06-2015 14:00 έως 24-06-2015 14:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 210 7797649. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

 

Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων, καθώς και Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεϊνών με συνοδό εξοπλισμό (Υποβολή Προτάσεων έως τις 25-10-2015) enlightened

Request For Proposal for the Submission of Technical Specifications and Standards for the Public Open Tender for the Supply of Reagents Immunological and Special Proteins Examinations accompanied by equipment (Submission of Proposals until 25-10-2015) enlightened

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δ΄ δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών & Μικροβιολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις (4) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 12/04/2016 έως 15/04/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό: 2013 2013 118, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου, τηλ. εποικ. 213 2013 147-242

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Α΄ Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για την Κάθαρση Αιμοποιητικών Μοσχευμάτων με Ανοσομαγνητική Μέθοδο. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις (4) μέρες από την επόμενη εργάσιμη της ανάρτησης ήτοι από 03/06/2019 έως 06/06/2019. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες στα τηλ. 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών  για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 28-09-2015 11:00 έως 02-10-2015 11:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 210 7797649. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Β' Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Μικροβιολογικών εξετάσεων ( με την μέθοδο PCR πολλαπλών στόχων). Η Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερις (4) μέρες από την επόμενη της ανάρτησης ήτοι από 01-05-2018 έως και 07-05-2018.Τα σχόλια θα στέλνονται στο email:  i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr , ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 213 2013 118.Πληροφορίες Ι.Κίτσιου τηλ. 213 2013147, 213 2013152.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Α΄διαβούλευση τίθενται οι νέες τεχνικές προδιαγραφέςς για την παροχή υπηρεσιών "Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου". Η διαβούλευση θα είναι ανοιτή σε ενυπόγραφα σχόλια τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 19/05/2017 έως 24/05/2017. Τα σχόλια θα αποστέλλονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147-242

Συνημμένο Αρχείο

 

Τίθενται σε Α΄ δημόσια διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού για Αντλίες έγχυσης υγρών όγκων με συνοδό εξοπλισμό για πέντε μέρες από 10/09/2019 έως 17/09/2019. Τα σχόλια θα στέλνονται ψηφιακά υπογεγραμμένα στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr.

Πληροφορίες: Φωτεινή Λαμπρίδου, τηλ. 213 2013 147

Συνημμένο Αρχείο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αναρτημένο 19/11/2015)

Υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΟΥΡΩΝ & ΥΓΡΩΝ 

ANNOUSCEMENT - INVITATION (posted 19/11/2015)

for technical specifications and stqandards for the supply of BLOOD BAGS, BAGS FOR URINE & LIQUIDS

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Εργαστηριακών Σωληναρίων Αποστειρωμένων και μη. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα, από την επομενη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 20/11/2015 13:00 έως 26/11/2015 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr , ενώ θα πρέπει να σταλούν και με fax στον αριθμό: 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε β΄ διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Υλικών Οστεοσύνθεσης. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε (5) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης ήτοι από 09/02/2020 έως 12/02/2020 13:00μ.μ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου τηλ. 213 2013 147-242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Ανάδειξη Αναδόχου συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 20-11-2015 έως 26-11-2015 και ώρα 14:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: v.chisiroglou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με Fax στον αριθμό 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρσει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213 2013 147, 213 2013 152. (ΝΕΟ)

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Συσκευών Εγχύσεως (Μικροσταγόνων - Μεγαλοσταγόνων) για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μια εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 23-01-2018  08:00 έως 30-01-2018 08:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242. (NEO)

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Α΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού, παροχής υπηρεσιών για την "Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου". Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια από 13/09/2016 έως 19/09/2016 14:00μ.μ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία, στον αριθμό 213 2013 118, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147-242 ΝΕΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Ειδικών Πρωτεινών Με Συνοδό Εξοπλισμό για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 21-04-2016 10:00 έως 05-05-2016 10:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κας Μαρίας Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια μιας χειρουργικής τράπεζας για τις ανάγκες των Χειρουργείων του Νοσοκομείου, πιθανής δαπάνης € 34.000,00 πλέον ΦΠΑ. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για επτά (7) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 14-07-2017 έως και 20-07-2017, τα σχόλια θα στέλνονται στο email: a.evmorfopoulou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 213 2013 118

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ευμορφοπούλου τηλ. 213 2013 147 & 213 2013 152

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακών και Γενετικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα από την επόμενη μέρα της ανάρτησης, ήτοι από 26/11/2015 13:00 έως 02/12/2015 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με fax στον αριθμό: 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242

Συνημμένο Αρχείο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 7/10/2015)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση  τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Μικροβιολογικών Εξετάσεων(με την μέθοδο PCR πολλαπλών στόχων).Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για επτά (7) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι από 23-03-2018 έως και 29-03-2018. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία,στον αριθμό 213 2013 118.Πληροφορίες Ι.Κίτσιου 213 2013147, 213 2013152

Συνημμένο Αρχείο

 

Απάντηση της επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών επί των παρατηρήσεων στα πλαίσια της διαβούλευσής τους, για την προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης (σετ αιμαφαίρεσης μετά του απαραίτητου συνοδού εξοπλισμού) ΝΕΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε β΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη προμήθεια Ασκών Πλαστικών Συλλογής Αίματος, τροποποιημένες ως προς τη προδιαγραφή α/α 16 Ποιότητα - Σχεδίαση. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια από 26/11/2018 έως 30/11/2018 13:00μ.μ.  Τα σχόλια θα στέλνονται στο e-mail: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφοίες: Φ. Λαμπρίδου τηλ. 213 2013 147-242

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε α΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε σχόλια για επτά ημέρες από 27/11/2018 έως 04/12/2018 13:00μ.μ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr , ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες:  Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147 - 242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Μοριακών Εξετάσεων με Πλήρες Αυτοματοποιημένο Σύστημα Τεχνολογίας REAL TIME PCR. Η  Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα (10) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης,ήτοι από 28-11-2018 έως και 7-12-2018.Τα σχόλια  θα στέλνονται στο email : i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr , ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεμοιοτυπία στον αριθμό 213 2013 118.Πληροφορίες Ι.Κίτσιου τηλ.: 213 2013 147 και 213 2013 152.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σχετικά με την Α΄ Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης

Σε συνέχεια παρατηρήσεων επί της α΄ Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Συσκευών Πλασμαφαίρεσης (27/11/2018 - 04/12/2018), επισυνάπτεται η σχετική απάντηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε α΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ασκών Αίματος. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια από 10/10/2018 έως 16/10/2018 13:00μμ. Τα σχόλια στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr.
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών κα Λαμπρίδου τηλ. 2132013147-242

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Τίθενται σε α΄διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για τη προμηθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων Εν Γένει. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα, δηλαδή από 04/07/2018 10:00π.μ. έως 11/07/2018 13:00μ.μ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr ψηφιακά υπογεγραμμένες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147-242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε γ΄ δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακών & Γενετικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερις ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 11/03/2016 έως 17/03/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό: 213 2013 118, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147-242

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε β΄δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Εργαστηριακών Σωληναρίων Αποστειρωμένων και μη. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 11/03/2016 έως 17/03/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου τηλ. 213 2013 147-242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Γ΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών, Βιοχημικών & Μικροβιολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις (4) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 11/03/2016 έως 17/03/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό: 213 2013 118, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου τηλ. 213 2013 147-242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε β΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι νέες τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Ειδών Παροχεύτευσης και Ενδοτραχειακών Σωλήνων. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε σχόλια για πέντε μέρες από την ημέρα ανάρτησής τους ήτοι από 16/05/2018 έως 21/05/2018.  Στην περίπτωση υποβολής σχολίων θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' οψιν κας Μ. Ντελοπούλου σε ηλεκτρονική μορφή στο email: m.delopoulou@paidon-agiasofia.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132013147-242 (Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/05/2018).

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ειδών Παροχέτευσης και Ενδοτραχειακών Σωλήνων για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μια εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 07-02-2018  10:00 έως 14-02-2018 15:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242. (NEO)

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεινών με συνοδό εξοπλισμό για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μια εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 07-02-2018  10:00 έως 14-02-2018 15:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242. (ΝΕΟ Ημερομηνία Ανάρτησης : 07/02/2018)

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους Ιατρικά Αέρια εν όψει της προκήρυξης σχετικής διακήρυξης. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα, από την επόμενη μέρα της ανάρτησης, ήτοι από 13/07/2015 13:00 έως 20/07/2015 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email:f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με fax στον αριθμό 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 242, 213 2013 147.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών & Μικροβιολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις (4) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης ήτοι από 26/01/2016 έως 29/01/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: 213 2013 147-242

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακών & Γενετικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις (4) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 26/01/2016 έως 29/01/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: 213 2013 147-242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε α΄ διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε σχόλια για επτά ημέρες από 06/12/2018 έως 12/12/2018 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται με ηλετρονικό ταχυδρομείο στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Τηλ. 213 2013147-242

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι προδιαγραφές για την Προμήθεια ενός αυτόκαυστου κλιβάνου αποστείρωσης τύπου Β για το Οδοντιατρικό Τμήμα. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία βδομάδα, από την επομένη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 9-12-2015 έως 15-12-2015 και ώρα 14:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: v.chisiroglou@ paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με Fax στον αριθμό 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρξει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213 2013 147, 213 2013 152. (ΝΕΟ) 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Β΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Ραμμάτων. Η Διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης,ήτοι από 08-06-2017 εώς και 12-06-2017.Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr ,ενώ θα  πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα υπογραφής ή σάρωσης του ενυπόγραφου εγγράφου, στον αριθμό 213 2013118, υπ' όψιν κας Ιωάννας Κίτσιου.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, Ι.Κίτσιου τηλ. 213 2013147-152

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε γ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τροποποιημένες  για τη προμήθεια Ασκών Πλαστικών Συλλογής Αίματος, ως προς το σημείο 4 των Γενικών Προδιαγραφών. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια από 06/12/2018 έως 13/12/2018 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο e-mail: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr  ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες Φ. Λαμπρίδου τηλ. 213 2013 147-242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε 5η Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών & Μικροβιολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις (4) ημέρες από 06/05/2016  έως 12/05/2016 14:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 213 2013 118, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου, τηλ. επικοιν.: 213 2013 242-147

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε α΄ διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Υλικών Οστεοσύνθεσης. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσρεις (4) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης ήτοι από 10/01/2020 έως 15/01/2020 13:00μμ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147-242.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την τρίμηνη παροχή υπηρεσιών από ανάδοχη εταιρεία για την "Μεταφορά και Αποτέφρωση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων"

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε συνέχεια της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους Εργαστηριακά Φίλτρα Αιμοδοσίας, τροποποιούνται αυτές ως προς την προδιαγραφή (2) Ειδικοί Όροι, Τεχνικές Προδιαγραφές Φίλτρων Κατακράτησης Λευκών Αιμοσφαιρίων από Συμπυκνωμένα Αιμοπετάλια.

Τίθενται σε διαβούλευση οι τροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους Εργαστηριακά Φίλτρα Αιμοδοσίας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια πέντε (5) ημέρες από την επόμενη μέρα της ανάρτησης ήτοι από 11/12/2015 έως 15/12/2015. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιτυπία υπ' όψιν κας Λαμπρίδου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Τίθενται σε β΄διαβούλευση οι Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου για τρεις (3) ημέρες, από 07/05/2019 έως 09/05/2019. Τα σχόλια θα στέλνονται ψηφιακά υπογεγραμμένα στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr.

Πληροφορίες: Φωτεινή Λαμπρίδου, τηλ. 213 2013 147-242

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μια εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 15-07-2015 14:00 έως 22-07-2015 14:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 210 7797649. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τους είδους Εργαστηριακά Φίλτρα Αιμοδοσίας εν όψει της προκήρυξης σχετικής διακήρυξης. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα από την επόμενη μέρα της ανάρτησης ήτοι από 24/10/2015 έως 02/11/2015 15:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με fax στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013242.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

 

Σε Β΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Γαζών για ένα έτος. Η Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερις (4) μέρες από την επόμενη της ανάρτησης ήτοι από 14-01-2020 έως 17-01-2020 στις 15:00μ.μ.Τα σχόλια θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ'οψιν Κας Ε.Μαρκάκης τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο email: e.markaki@paidon-agiasofia.gr όσο και μέσω τηλεμοιοτυπίας στον αριθμό 2132013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132013147,2132013152

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Γ' Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Ειδικών Πρωτεινών Με Συνοδό Εξοπλισμό για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 07-10-2016 11:30 έως 14-10-2016 15:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κας Μαρίας Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242. (ΝΕΟ)

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Α' Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές προδιαγραφές του Ενιαίου ΔΑΔ για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Υφασμάτων για  τα Νοσοκομεία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 07-10-2016 11:45 έως 14-10-2016 15:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κας Μαρίας Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242. (ΝΕΟ)

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε α΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Σάκων Αίματος - Ούρων και Υγρών. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 23/03/2016 έως 30/03/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία, στον αρθμό 213 2013 118, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147-242. 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε B' Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Ειδικών Πρωτεινών Με Συνοδό Εξοπλισμό για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 01-07-2016 11:45 έως 07-07-2016 15:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κας Μαρίας Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Τίθενται σε διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια σετ Κάθαρσης Αιμοποιητικών Μοσχευμάτων. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης ήτοι από 30/05/2018 έως 04/06/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132013147, 2132013242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές ποδιαγραφές για την προμήθεια Γαζών.Η Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για έξι ( 6) μέρες από την επόμενη εργάσιμη της ανάρτησης ήτοι από 28/11/2019 έως 03-12-2019 15:00μ.μ. Τα σχόλια θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν Κας Ε. Μαρκάκης τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο email: e.markaki@paidon-agiasofia.gr όσο και μέσω τηλεμοιοτυπίας στον αριθμό 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132013147,2132013152.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι επαναδιατυπωμένες τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 09-09-2015 10:00 έως 13-09-2015 10:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 210 7797649. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 27/10/2015)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΤΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Β, ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

Προτάσεις Εταιριών αναφορικά με την κατάρτιση των Τεχνικών Προδιαγραφών του ΔΑΔ για την  Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων, καθώς και Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεϊνών με συνοδό εξοπλισμό (Ημερομηνία Ανάρτησης 30-10-2015)

Companies' Proposals concerning the Technical Specifications for the Public Open Tender for the Supply of Reagents Immunological and Special Proteins Examinations accompanied by equipment (Date posted 30-10-2015)

Συνημμένο Αρχείο

 

Ορθή Επανάληψη (ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος της Αιμοδοσίας)

Σε β΄διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε σχόλια για επτά (7) ημέρες από 04/02/2019 έως 12/02/2019. Τα σχόλια θα στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη δνση: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 213 2013 147, -242

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται  οι τεχνικές προδιαγραφές του Δ.Α.Η.Δ. για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε ημέρες (5) από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 28/03/2019 έως 03/04/2019 15:00μ.μ.Τα σχόλια θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ'όψιν κας Ε.Μαρκάκη τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο email: e.markaki@paidon-agiasofia.gr όσο και μέσω τηλεμοιοτυπίας στο αριθμό 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147,213 2013152.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Απολυμαντικών και Καθαριστικών. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης,ήτοι από 07-02-2019 έως και 11-02-2019.Τα σχόλια θα στέλνονται στο email:  i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr,  ενώ θα πρέπει να σταλούν και μετηλεμοιοτυπία, στον αριθμό 213 2013 118. Πληροφορίες Ι.Κίτσιου  τηλ.:213 2013147, 213 2013152 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Γ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Εργαστηριακών Σωληναρίων Αποστειρωμένων και μη. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις εργάσιμες ημέρες από 19/05/2016 έως 26/05/2016 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό: 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου, τηλ. 213 2013 147-242

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση  τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ραμμάτων.Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για επτά (7) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι από 03-05-2017 έως και 09-05-2017. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία,στον αριθμό 213 2013 118.Πληροφορίες Ι.Κίτσιου 213 2013147, 213 2013152.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Α΄ δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους "Συσκευές Πλασμαφαίρεσης Αιμαφαίρεσης με συνοδό εξοπλισμό". Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια έως από 11/07/2016 έως 14/07/2016 13:00.  Τα σχόλια θα στέλνονται με ηλ. ταχυδρομείο στην δνση: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr , ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία σε περίπτωση που δεν υπάρχει δηνατότητα ηλ. υπογραφής ή σάρωσης του ενυπόγραφου εγγράφου, στον αριθμ. 213 2013 118, υπ' όψιν κας Φωτεινής Λαμπρίδου. ΝΕΟ

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, Φ. Λαμπρίδου, τηλ. 2132013147-242

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε 6η Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών & Μικροβιολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό, λόγω εκ παραδρομής διαγραφής στην παρ. 2, στον αναλυτή που αφορά το Αιματολογικό Τμήμα (Τ.Α.Ο.) του στοιχείου "Άωρα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς". Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις ημέρες από 20/05/2016 έως 25/05/2016 14:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου, τηλ. 213 2013 147-242

Συνημμένο Αρχείο

 

Προτάσεις - Τεχνικές  Προδιαγραφές - Πρότυπα Προμηθευτών που ανταποκρίθηκαν στην αντίστοιχη Ανακοίνωση - Πρόσκληση για το είδος "Αντιδραστήρια Μοριακών & Γενετικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό" (Αναρτημένο 3/11/2015)

Συνημμένο Αρχείο

 

Προτάσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές - Πρότυπα Προμηθευτών που ανταποκρίθηκαν στην αντίστοιχη Ανακοίνωση - Πρόσκληση για το είδος "Αντιδραστήρια Αιματολογικών Βιοχημικών & Μικροβιολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό"(αναρτημένο 03/11/2015)

Συνημμένο Αρχείο

 

Προτάσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές - Πρότυπα Προμηθευτών που ανταποκρίθηκαν στην αντίστοιχη Ανακοίνωση - Πρόσκληση για το είδος "ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ & ΥΓΡΩΝ" (Αναρτημένο 23/12/2015)

Συνημμένο Αρχείο

 

Τίθενται σε διαβούλευση οι τροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους Ιατρικά Αέρια. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια από 24/12/2015 έως 30/12/2015. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία υπ' όψιν κας Λαμπρίδου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Οργάνων - Συσκευών μηχανημάτων (σετ κάθαρσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για ένα έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα, από τν επόμενη μέρα της ανάρτησης, ήτοι από 28/07/2015 13:00 έως 04/08/2015 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με fax  στον αριθμό: 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών & Μικροβιολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για οκτώ ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης ήτοι από 24/12/2015 έως 30/12/2015. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: 213 2013 147, 213 2013 242.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μια εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 09-01-2018 12:00 έως 16-01-2018 15:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242. (NEO)

Συνημμένο Αρχείο

 

Τίθενται σε α΄ δημόσια διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου για πέντε ημέρες, από 02/04/2019 έως 08/04/2019. Τα σχόλια θα στέλνονται ψηφιακά υπογεγραμμένα στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr .

Πληροφορίες: Φωτεινή Λαμπρίδου, τηλ. 213 2013 147

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Κοχλιακών Μοσχευμάτων για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μια εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 10-01-2018 11:00 έως 17-01-2018 15:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ' όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242. (NEO)

Συνημμένο Αρχείο

 

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια εγχύσιμου βιοϋλικού για την ενδοσκοπική διόρθωση της κυστεοουρικής παλινδρόμησης. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για επτά (7) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 12-01-2018 έως και 18-01-2018, τα σχόλια θα στέλνονται στο email: a.evmorfopoulou@paidon- agiasofia.gr, ενώ θα πρέπεθι να σταλούν και με τηλεομοιοτυπυπία στον αριθμό 213 2013 118

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ευμορφοπούλου τηλ. 213020130147 & 213 2013 152

 

Συνημμένο Αρχείο