Πρόσληψη Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ Η΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄.

Συνημμένο Αρχείο

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Συνημμενο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ

Συνημμένο Αρχείο

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 2

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ)

Συνημμένο Αρχείο

ΑΙΤΗΣΗ

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ   Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Συνημμένο Αρχείο

ΑΙΤΗΣΗ

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Συνημμένο Αρχείο

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Συνημμένο Αρχείο

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1

Συνημμένο Αρχείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 2

Συνημμένο Αρχείο