Τίτλος Πράξης:

«Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» (Κωδικός ΟΠΣ: 5051028) στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 4.438.429,85 €

Συνοπτική Περιγραφή:

Η Πράξη «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» άπτεται της υλοποίησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και δράσης αξιοποίησης ΑΠΕ και αφορά δύο κτήρια, το (Σ1) «Κεντρικό Κτήριο» και (Σ8)  «Πτέρυγα Δοξιάδη».

Με την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων εκτιμάται ότι τα κτήρια θα επιτύχουν τον ενεργειακό στόχο του Νοσοκομείου και θα αναβαθμίσουν την ενεργειακή κατηγορία τους κατά τουλάχιστον 2 κατηγορίες και τουλάχιστον στην κατηγορία Β’.

 

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά:

  • Στη βελτίωση της υφιστάμενης ενεργειακής κλάσης των δύο επιλεχθέντων κτηρίων του Νοσοκομείου,
  • Στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Νοσοκομείου,
  • Στην εξοικονόμηση σημαντικού ποσού σε ετήσια βάση (ανά κτήριο και συνολικά για το Νοσοκομείο),
  • στην ευαισθητοποίηση άλλων Φορέων στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και ευρύτερα της Δημόσιας Διοίκησης.