ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Σας γνωρίζουμε ότι το Νηπιαγωγείο μας, λειτουργεί στο χώρο του Νοσοκ. Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ , καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών που νοσηλεύονται στα ογκολογικά τμήματα αλλά και των παιδιών που νοσηλεύονται στις παιδιατρικές κλινικές με μακρόχρονη νοσηλεία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑ
Επειδή η μετακίνηση των νηπίων που παρακολουθούν το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι αδύνατη λόγω της ασθένειάς τους ,οι δραστηριότητες γίνονται στους θαλάμους του νοσοκομείου , εξατομικευμένα και προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε νοσηλευόμενου παιδιού . Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν ,υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μικρών ομάδων [ 3 -4 νηπίων ] στους χώρους υποδοχής των ογκολογικών κυρίως τμημάτων , που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό .

Η διδασκαλία για το κάθε παιδί διαρκεί 30 λεπτά περίπου και περισσότερο όταν το παιδί έχει όρεξη .
Το ωράριο των νηπιαγωγών μας είναι το ωράριο ενός πρωινού – απογευματινού νηπιαγωγείου 8.15 -12.30 και 2.00 -5.00 . Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι καθημερινές προσχολικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τέσσερις [4 ] νηπιαγωγούς οι οποίες στελεχώνουν τα ογκολογικά -παιδιατρικά τμήματα του νοσοκομείου .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έχοντας ως στόχο μας την εξασφάλιση της εκπαιδευτικής συνέχειας για τα νοσηλευόμενα παιδιά , εφαρμόζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου όπως αυτό ισχύει ,προσαρμοσμένο βέβαια στις ανάγκες των παιδιών και τις συνθήκες του χώρου . Διερευνώντας το μαθησιακό επίπεδο του νοσηλευόμενου παιδιού , τη διάθεση , τις ανάγκες και γενικότερα την κατάστασή του , κινούμαστε μέσα σ’ ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων που βοηθούν το παιδί να νιώσει ασφάλεια και να συμμετέχει ενεργά στο σχηματισμό της μαθησιακής διαδικασίας , αντλώντας ευχαρίστηση από την συμμετοχή του στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και θέτουμε τις βάσεις ώστε κατά την ανάρρωσή του να μπορέσει να ενταχθεί ομαλά στην σχολική κοινότητα [επανένταξη ].

Μέσα στο πλαίσιο συντροφικότητας και συνεργασίας μας με το νοσηλευόμενο παιδί αναδεικνύονται όλες οι δυνατότητές του , στηρίζεται ψυχικά και βοηθείται στο να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο διάστημα παραμονής του στο νοσοκομείο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξατομικευμένο πρόγραμμα με εναλλακτικές λύσεις ,απλοποίηση διαδικασιών , ευελιξία , προσαρμογή θεμάτων , παιδαγωγική φαντασία και εμπειρία στο χώρο .

Διαθεματικό πλαίσιο προσέγγισης με ρεαλιστικούς στόχους που λαμβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες – δεξιότητες του παιδιού [ εμπλουτισμός λεξιλογίου ,καλλιέργεια προφορικής γλώσσας , κατάκτηση γραπτού λόγου , όξυνση κριτικού πνεύματος , παρατηρητικότητα , μαθηματική σκέψη ].

Προσφορά στα παιδιά υλικού [παιδαγωγικού – ψυχαγωγικού ] και κατάλληλη υποστήριξή του , προκειμένου να επιλύουν με επιτυχία προβλήματα και απορίες ώστε να τονώνεται η αυτοπεποίθεσή τους και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους .

Δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αναπτύξει την δημιουργικότητα και τη φαντασία του αλλά και να εκφράσει τα βιώματα , τις εμπειρίες και τις τυχόν φοβίες του λόγω της καταστασής του [ χειροτεχνία , ζωγραφική , παραμύθι , μουσική , κουκλοθέατρο .]

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή , με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του νηπιαγωγείου .

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις εντός του χώρου του νοσοκομείου , όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν [Εθνικές εορτές , Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις , παιγνίδια ].

Τέλος θέλουμε να τονίσουμε ότι τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής του νηπιαγωγείου μας , δεν είναι παιδιά που χρήζουν ειδικής βοήθειας και επομένως ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος , αλλά παιδιά με κανονική νόηση , σκέψη και αντίληψη ανάλογη με αυτές των παιδιών της ηλικίας τους , που εγγράφονται στο νηπιαγωγείο , αλλά λόγω της ξαφνικής ασθένειάς τους αναγκάζονται να νοσηλευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο και έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους .

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Με το Προεδρικό Διάταγμα 408 του 88, που δημοσιεύτηκε στο 189 ΦΕΚ τ. Α στις 29-8-88, ιδρύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 2|θέσιο Δημοτικό Σχολείο.

«Πόσο θεραπευμένο μπορεί να θεωρηθεί ένα παιδί που επέζησε χάρη στην πρόοδο της επιστήμης από μια χρόνια νόσο, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην εξέλιξη και την προσαρμογή του στη ζωή, επειδή οι ψυχοκοινωνικές του ανάγκες παραγνωρίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα;»

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα φαίνεται να είναι η αποκοπή του παιδιού από το σχολικό περιβάλλον και οι επιπτώσεις του τόσο στη σχολική του εξέλιξη όσο και στην ψυχική του υγεία γενικότερα. Προκειμένου, λοιπόν, να καλυφθούν οι ανάγκες για σχολική βοήθεια των παιδιών αυτών, προτείνεται η λειτουργία σχολικού προγράμματος. ( 18-5-1987, έγγραφο της ψυχολογικής παιδιατρικής προς τον υφυπουργό εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων)

Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης προγράμματος σχολικής βοήθειας για τα νοσηλευόμενα παιδιά, προτείνει τη λειτουργία σχολικού προγράμματος μέσα στο Νοσοκομείο.

Βασική θέση είναι ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπαίδευση, ενώ είναι άρρωστα και νοσηλεύονται.

Σε πρώτο στάδιο το Σχολείο λειτουργεί ως 2θέσιο και καλύπτει τα τμήματα της Παιδοψυχιατρικής ,και της Ορθοπεδικής . Το 1989 προάγεται σε 3/θέσιο. Το σχολικό έτος 1993-94, ύστερα από αίτημα του ΚΕΘ ( Κέντρο Ειδικών Θεραπειών) και της Π1-Π2 (Παιδιατρικές κλινικές) για εκπαιδευτική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, προάγεται σε 4θέσιο. Το 1998-99 λειτουργεί ως 6θέσιο και καλύπτει επιπρόσθετα το ΤΑΟ (Τμήμα Αιματολογίας-Ογκολογίας), τη ΜΜΜΟ (Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών), τις ΠΚ Ι,2,3,4 (Πανεπιστημιακές Παιδιατρικές κλινικές),τον Ξενώνα «Ελπίδα» . Οι πιο πάνω κλινικές έχουν καθημερινή παρουσία δασκάλου , που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών δουλεύοντας συνήθως ατομικά στους θαλάμους νοσηλείας. Εξυπηρετούνται και παιδιά με μακρόχρονη νοσηλεία ακόμα και στα τμήματα Καρδιολογικό, Χειρουργικό, Νευρολογικό, Νευροχειρουργικό, ΜΑΚΚΑ, όπου η παρουσία του δασκάλου δεν είναι καθημερινή.

Οι μεταθέσεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις των δασκάλων του Σχολείου γίνονται μέσα από τις διαδικασίες που ισχύουν για όλους τους εκπαιδευτικούς, αφού λαμβάνεται υπόψη η. συγκατάθεση και η εθελοντική προσφορά τους λόγω ιδιομορφίας του χώρου.

Τα παιδιά που έχουν δεχθεί εκπαιδευτική βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια είναι 5000, ξεκινώντας με 100 παιδιά ως 2/θέσιο και φτάνοντας τα 350 ετησίως ως 6/θέσιο. Το 70% από τα παιδιά έχουν Μ.Ο. νοσηλείας 10 ημέρες , το 30% περισσότερο από ένα μήνα . Τα παιδιά με μακρόχρονη παραμονή λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης και αναλυτικές βαθμολογίες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η εκπαιδευτική παρέμβαση εντάσσεται στα πλαίσια της συνολικής

αντιμετώπισης του παιδιού(ιατρικής-κοινωνικής-ψυχολογικής-εκπαιδευτικής) στο χώρο του Νοσοκομείου. Τα παιδιά προέρχονται από όλη την Ελλάδα και φοιτούν σε όλες τις τάξεις. Η διδασκαλία γίνεται σε ατομικό επίπεδο και λίγες φορές ομαδικά, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Σχολείο είναι οργανωμένο σε τμήματα ευθύνης, τα οποία αντιστοιχούν σε κλινικές του Νοσοκομείου. Κάθε τμήμα έχει ένα δάσκαλο υπεύθυνο, ο οποίος επικοινωνεί με την προϊσταμένη, τους γιατρούς, τους ψυχολόγους, τους γονείς, το Σχολείο.

Τα παιδιά, που εντάσσονται στο πρόγραμμα ,είναι συνήθως αυτά που παραμένουν για νοσηλεία περισσότερο από μια εβδομάδα ή πάσχουν από χρόνιες ασθένειες .

Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και γίνεται προσπάθεια για τη συνέχιση της σχολικής πρακτικής με άξονα την προοπτική επανένταξης των μαθητών στο πρόγραμμα της σχολικής τους μονάδας.

Στόχος είναι η εξασφάλιση της εκπαιδευτικής συνέχειας και η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης, ώστε το παιδί να διατηρήσει την αυτοεκτίμηση του. Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί την επάρκειά του επηρεάζει τις συναισθηματικές αντιδράσεις, όταν αισθάνεται ότι απειλείται ή βρίσκεται σε δυσάρεστη κατάσταση (Νοσοκομείο-αρρώστια). Οι παιδικές ασθένειες μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καθυστερήσεις στη σωματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού.

Οι μαθητές πρέπει να νιώσουν αποδεκτοί και σημαντικοί από τη θέση που βρίσκονται και να βιώσουν αγάπη. Βοηθάμε τους μαθητές να θέτουν στόχους πραγματοποιήσιμους, ώστε να αποφεύγουν τις ματαιώσεις. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στις αρνητικές αυτοεκτιμήσεις, όταν συνοδεύονται από σοβαρές παθήσεις.To παιδί θα πιστέψει ότι μπορεί να τα καταφέρει εκτελώντας οικείες δραστηριότητες , αγαπημένα μαθήματα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Η έλλειψη σχολικού χώρου, οικείου, σταθερού, φιλικού με όλα τα στοιχεία του, συνιστά μια σοβαρή ιδιαιτερότητα. Το μάθημα γίνεται στο κρεβάτι ή σε μικρές ομάδες, οι οποίες κάθε μέρα αλλάζουν παρέχοντας ελάχιστη ευκαιρία για αλληλεπίδραση . Όταν, όμως, λειτουργούν, η δυναμική τους είναι συναρπαστική (χαρά, συμμετοχή, ανταγωνισμός, διάθεση ).

Το κανονικό σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα κυλάει μέσα από συγκεκριμένες σταθερές και οδηγεί στον εκπαιδευτικό στόχο.

Στο Νοσοκομειακό Σχολείο απαιτούνται προσαρμογές – απλοποιήσεις,

ενοποιήσεις-εξατομικεύσεις.

Οι συνθήκες μέσα στο Νοσοκομείο , οι εντατικές θεραπείες, η πορεία της ασθένειας, δημιουργούν αποσταθεροποιήσεις στα νοσηλευόμενα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις, ψυχολογική αστάθεια , αβεβαιότητα, έλλειψη επικοινωνίας με τους συμμαθητές , αποκοπή από το οικείο του περιβάλλον.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 • Το Σχολείο ανήκει διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας και στο 3o Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. Παιδαγωγική εποπτεία έχει από τον εκάστοτε Σχολικό Σύμβουλο της 1ης περιφέρειας Π.Ε Αθηνών.
 • Δεχόμαστε παιδιά σε ηλικία αντίστοιχη με αυτή του Δημοτικού Σχολείου έως 12 ετών, των οποίων η διάρκεια νοσηλείας είναι 5 ημέρες ή περισσότερες. Παρέχουμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου.
 • Οι παραπομπές των νοσηλευόμενων παιδιών γίνονται από τις προϊσταμένες των τμημάτων.
 • Για την εγγραφή των παιδιών αποφασίζει το ίδιο το Σχολείο σε συνεργασία με τις ανάλογες κλινικές και με κριτήρια το χρόνο νοσηλείας, τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και τον αριθμό των παιδιών που ήδη φοιτούν στο Σχολείο.
 • Στοχεύουμε στο να δίνουμε κίνητρα και να υποστηρίζουμε τους μαθητές μέσω μιας ευχάριστης και θετικής διδακτικής εμπειρίας .
 • Χορηγούμε βεβαιώσεις σπουδών .
 • Διδάσκουμε όλους τους μαθητές σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου .
 • Σχεδιάζουμε εξατομικευμένο πρόγραμμα εργασίας με τελικό σκοπό την επανένταξη.
 • Ενθαρρύνουμε τους γονείς/ κηδεμόνες να πάρουν ενεργά μέρος στις σχολικές δραστηριότητες, όπου αυτό είναι δυνατόν
 • Υποστηρίζουμε την παρακολούθηση των μαθημάτων και από τα αδέλφια των μαθητών κάτω από ειδικές περιστάσεις.
 • Βρισκόμαστε σε συνεργασία με το προσωπικό του Νοσοκομείου και το Σχολείο του μαθητή.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:

 • Να μη χάνουν τα μαθήματά τους στο διάστημα που νοσηλεύονται.
 • Να κρατήσουν επαφή με το Σχολείο τους και να συμμετέχουν στις σχολικές εργασίες αυτού. Διατηρούμε επικοινωνία με το Σχολείο του μαθητή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του Διαδικτύου, του τηλεφώνου, της τηλεομοιοτυπίας(fax).
 • Να κάνουν ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα που εμφανίζουν αδυναμίες .
 • Να έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη μας ,στους υπολογιστές και στο εκπαιδευτικό λογισμικό.
 • Να εκφράζονται μέσα από ποικιλία εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως σχολικές γιορτές, θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, ζωγραφική ,μουσική, υπολογιστές, ξένες γλώσσες.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Στο χώρο του νοσοκομείου “Η Αγία Σοφία”, λειτουργεί Γυμνάσιο-Λύκειο.Βρίσκεται στη διεύθυνση Θηβών και Λεβαδείας 8 , στο Γουδή και απο το 2010 στεγάζεται στη νέα πτέρυγα του ογκολογικού νοσοκομείου “Ελπίδα Μ. Βαρδινογιάννη” του Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία”. Ωστόσο, καλύπτει εξίσου και τις ανάγκες του νοσοκομείου “Π.&Α.Κυριακού”. Στόχος της εκπαιδευτικής μονάδας είναι να παρέχει εκπαίδευση σε μαθητές που για λόγους υγείας νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και δεν μπορούν για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα να παρακολουθήσουν το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο τους.