Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Eυφροσύνη Βλαχιώτη , RN, PhD

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Γραμματεία Νοσηλευτικής Διεύθυνσης 
Κεντρικό κτίριο 1ος όροφος  
Τηλέφωνο: 213 2013 149  150  
 
 Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας του Νοσοκομείου  διαρθρώνεται  σε πέντε 
Νοσηλευτικούς Τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων με 43 
Τμήματα,  Κλινικές και Μονάδες σύμφωνα με τον  Οργανισμό του  Νοσοκομείου.  
 
Αποστολή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι:  
Η παροχήνοσηλευτικήςφροντίδαςσεπαιδιατρικούςασθενείς,σύμφωναμετιςαρχές
Νοσηλευτικής Επιστήμης και τις νοσηλευτικές αξίες του Εθνικού Κώδικα
Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.
Σκοπός της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι:  
 • Διασφάλιση  ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας
 • Ικανοποίηση των παιδιατρικών ασθενών και των γονέων 
 • Προώθηση και προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης, της έρευνας  και της  συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
 • Ικανοποίηση του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  
Στο πλαίσιο αυτό οι στόχοι  της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  διαμορφώνονται ως κάτωθι:  
 • Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η παροχή τεκμηριωμένης φροντίδας  στο νοσηλευόμενο παιδί και της οικογένειάς του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές της οικογενειοκεντρικής φροντίδας. 
 • Η στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων σύμφωνα με τους διεθνείς  δείκτες και τις εξατομικευμένες ανάγκες λειτουργίας των.
 • Η αξιοποίηση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
 • H αξιολόγηση του προσωπικού και της παρεχόμενης φροντίδας με  αξιόπιστους δείκτες.  
 • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται  από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του  Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Διοικητή αυτού. 
 • Η συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διοικητή, τον Αναπληρωτή Διοικητή και τους Διευθυντές των άλλων υπηρεσιών, με τις άλλες  υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 
 • Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και  φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
 • Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την  ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας και των προσωπικών  δεδομένων των ασθενών. 
 • Η διευκόλυνση και η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, ο  επιμερισμός και η εξειδίκευση της στοχοθεσίας του οργανισμού σε όλη την  ιεραρχία της Νοσηλευτικής.
 • Η ενθάρρυνση της διακίνησης ιδεών μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο  αξιολόγησης και εφαρμογής.
 • Η  συνεργασία με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς.
 • Η συνεργασία με  το Εργαστήριο Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών  του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής επιστημονικό  φορέα  που προάγει την παιδιατρική  νοσηλευτική επιστήμη και την επαγγελματική ανάπτυξη του παιδιατρικού νοσηλευτή https://pediatricnursing.gr
 • Η οργάνωση και η υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων για απόκτηση νοσηλευτικής κατάρτισης, την εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και την υποστήριξη προγραμμάτων κλινικής εμπειρίας.
 • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων.
 • Η ανάπτυξη, η εκπόνηση και η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η συμμετοχή της σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα του Νοσοκομείου.
 • Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του νοσοκομείου καθώς και με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας.