Σ.Α.Ε.Κ. (Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
Ειδικότητας: «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ Σ.Α.Ε.Κ.
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ <<Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ>>
ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Οδηγός Σπουδών)

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Ε.Κ Υπουργείου Υγείας

ΦΕΚ μετονομασίας των Δ.Ι.Ε.Κ. σε Σ.Α.Ε.Κ