Προϊστάμενος Τμήματος

Κομινάκης Γιώργος
Τηλέφωνα: 213 2013678
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g.kominakis@paidon-agiasofia.gr

Προσωπικό τμήματος

Αργυροπούλου Αικατερίνη
Κυριακουλέας Ανδρέας
Φίλου Στέλλα
Τηλέφωνα: 213 2013676 & 213 2013677
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tmimapliroforikis@paidon-agiasofia.gr

Το Νοσοκομείο Παίδων “ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” υποστηρίζεται από ένα ενιαίο ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. (ERP, LIS, Νοσηλευτικός Φάκελος, Ιατρικός Φάκελος, MIS).

Το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου Παίδων “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών που διασφαλίζουν:

Την παρακολούθηση για την ομαλή λειτουργία όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών, την παρακολούθηση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανθρώπων και συστημάτων ως επίσης και την συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση της Διοίκησης για τους ρυθμούς ένταξης και υλοποίησης των διαφόρων διαδικασιών. Την ανάπτυξη νέων εφαρμογών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση τους Στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του. Βιωσιμότητα και επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ).

Το Τμήμα έχει την ευθύνη για την καθημερινή, άμεση και διαρκή υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων που απαρτίζουν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Η απαίτηση αυτή σχετίζεται με όλα τα θέματα που αφορούν την σωστή συντήρηση, την ασφάλεια και τον έλεγχο των συστημάτων, την ασφάλεια των πληροφοριών και τη διαχείριση των διαμοιραζόμενων πόρων του υπολογιστικού συστήματος.

Το Τμήμα είναι επιφορτισμένο με την υποστήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής του Νοσοκομείου (ComputerRoom,Servers, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σαρωτές, εκτυπωτές, barcode εκτυπωτές) καθώς και με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού που αναπτύσσεται ή χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των εργαζομένων και των συνεργατών σε θέματα Πληροφορικής και για τις εν γέννει εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νοσοκομείου

Το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου Παίδων ‘’Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ’’ στα πλαίσια της αλματώδους ανάπτυξης των αναγκών για ταχεία παροχή εξειδικευμένων και αξιόπιστων πληροφοριών / υπηρεσιών μέσω της εισαγωγής της Πληροφορικής τεχνολογίας είναι υπεύθυνο για την μέριμνα , ανάλυση, σχεδίαση , προγραμματισμό και υλοποίηση σχεδίων Πληροφορικής.