Η διεπιστημονική διαχείριση του παιδιατρικού πόνου αποτελεί δείκτη υψηλού επίπεδου ποιότητας φροντίδας. Ο εξειδικευμένος νοσηλευτής, αποτελεί μέλος της ομάδας και ο ρόλος του θεωρείται «κομβικής» σημασίας καθώς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Την καθημερινή επίσκεψη σε τμήματα και μονάδες του Νοσοκομείου.
  • Την αξιολόγηση των ασθενών, τον σχεδιασμό φαρμακολογικών και μη φαρμακολογικών στρατηγικών διαχείρισης του πόνου, την εφαρμογή σχεδίου και την αξιολόγηση της ανταπόκρισης του ασθενούς στις παρεμβάσεις καθώς και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και εκπαίδευση προς τα παιδιά και τους γονείς.
  • Είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους αναισθησιολόγους, για την πρόληψη, θεραπεία, προσαρμογή και αναπροσαρμογή της ήδη υπάρχουσας αναλγησίας (όπου χρειάζεται).
  • Εκπαιδεύει και καθοδήγει το προσωπικό στην χρήση κλίμακας αξιολόγησης πόνου.
  • Συμμετέχει στη σύνταξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων για συγκεκριμένες αναλγητικές τεχνικές.
  • Αναπτύσσει και επικαιροποιηεί το αρχείο των ασθενών με παιδιατρικόπόνο.

Νοσηλεύτρια: Χριστίνα Διονυσακοπούλου
Τηλ. Επικ.: 2132013282
Email: nurspain@paidon-agiasofia.gr