Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων συγκροτήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στην συνεδρίαση στις 14.01.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου , όπως ορίζεται από την υπουργική απόφαση Υ1Γ.Π.114971/2014-άρθρο 6 και άρθρο 9, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 388/Β/18.02.2014.

Αποτελείται από 17 τακτικά μέλη:

 1. Αθανασία Λουρίδα, Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Α΄Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών (ως Πρόεδρος)
 2. Ευαγγελία Πετρίδου, Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ (ως Αντιπρόεδρος)
 3. Δημήτριος Χαραλαμπόπουλος, Νοσηλευτής ΤΕ, Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ)
 4. Παναγιώτα Φουντά, Νοσηλεύτρια ΤΕ , Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ)
 5. Φλώρια Σάββα, Νοσηλεύτρια ΠΕ , Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ)
 6. Σοφία Πολυχρονοπούλου, Συντονίστρια Δ/ντρια Τμ. Παιδ. Αιματολογίας – Ογκολογίας, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
 7. Ευφροσύνη Βλαχιώτη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 8. Κωνσταντίνα Σκλαβενίτη, προϊστ. Υποδ/νσης Διοικητικού
 9. Αθανάσιος Μίχος, Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 10. Βασιλική Σπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 11. Ευανθία Μπότσα, επιμελήτρια Α΄ Παιδίατρος- Λοιμωξιολόγος Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 12. Αντώνιος Στεφανίδης, Ουρολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα
 13. Σπυρίδων Ρεγκούτας, Διευθυντής Φαρμακευτικού Τμήματος
 14. Ιουλία Περιστέρη, Διευθύντρια ΕΣΥ ΜΜΜΟ, ως Εκπρόσωπος Ογκολογικών Τμημάτων
 15. Άννα-Βενετία Σκιαθίτου, Διευθύντρια ΕΣΥ Παιδιατρικής, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών, Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εκπρόσωπος Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και ΜΕΘ
 16. Ιγνάτιος Αποστολίδης, Προσωρινός Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας
 17. Αλεξάνδρα Συρογιάννη, Νοσηλεύτρια ΠΕ , προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, τα δύο πρώτα μέλη της ομάδας εναλλάσσονται ανά έτος στην προεδρία της Επιτροπής.

Από τα ανωτέρω μέλη συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης (ΟΕΕ), η οποία αποτελείται από:

 • Την Πρόεδρο της ΕΝΛ
 • Την Αντιπρόεδρο της ΕΝΛ
 • Τους Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ)

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα μετά από πρόσκληση της ΟΕΕ για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και στη συνέχεια ενημερώνεται η Διοίκηση, η Ιατρική Υπηρεσία και το Επιστημονικό Συμβούλιο.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΛ

Ο σκοπός της ΕΝΛ είναι ο ορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, η πρόληψη και ο έλεγχος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, ο περιορισμός κατανάλωσης αντιβιοτικών, καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από επείγουσες καταστάσεις που απειλούν τη Δημόσια Υγεία και το χώρο του Νοσοκομείου όπως η πανδημία COVID-19.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΛ

 • Κατάρτιση του «Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων που συνδέονται με την νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας». Ο Εσωτερικός Κανονισμός έχει επικαιροποιηθεί προ έτους από την Πρόεδρο της ΕΝΛ κ. ΑΘ .Λουρίδα και τον ΝΕΛ κ. Δ. Χαραλαμπόπουλο και έχει εγκριθεί από την 1η ΥΠΕ.
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού για την πρόληψη και την αντιμικροβιακή θεραπεία των λοιμώξεων στα Πλαίσια Εκπαιδευτικού Προγράμματος που εκπονείται σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ECDC και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΟΔΥ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας
 • Επιτήρηση Πολυανθεκτικών Μικροοργανισμών (ΠΑΜ) σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό Τμήμα.(Συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ ).
 • Παροχή οδηγιών για μόνωση και μέτρων προφύλαξης και διασποράς των ΠΑΜ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
 • Καταγραφή των νοσοκομειακών βακτηριαιμιών σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό Τμήμα και τους κλινικούς ιατρούς
 • Συμμετοχή του Νοσοκομείου μας στην Πανελλήνια –Πανευρωπαϊκή Μελέτη Σημειακού Επιπολασμού ,Point Prevelance Survey (PPS) για τις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις και την κατανάλωση αντιβιοτικών.
 • Σύσταση Ομάδας Επιτήρησης της Κατανάλωσης και της Ορθολογικής Χρήσης των Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ).
 • Επιτήρηση, συλλογή και αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων στον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ)
 • Άμεση αντιμετώπιση μεμονωμένων ή συρροών κρουσμάτων νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Καταγραφή συμμόρφωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών και συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας
 • Πρόληψη έκθεσης προσωπικού σε λοιμογόνους παράγοντες
 • Εμβολιασμός Προσωπικού
 • Λήψη καλλιεργειών περιβάλλοντος από κρίσιμους χώρους του Νοσοκομείου πχ. Χειρουργείο, Αποστείρωση, και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων.
 • Επιτήρηση σωστής χρήσης απολυμαντικών / απορρυπαντικών (εργαλεία, ενδοσκόπια, καθαριότητα, μαγειρεία κ.τ.λ.)
 • Επιτήρηση της καθαριότητας του Νοσοκομείου και εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας
 • Επιτήρηση απομάκρυνσης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ), σε συνεργασία με τον ΥΔΑΥΜ
 • Επιτήρηση εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και λειτουργίας των μαγειρείων
 • Πρόληψη τροφιμογενών και υδατογενών λοιμώξεων
 • Έλεγχος δικτύου πόσιμου νερού και ψυκτών (μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος, έλεγχος αποικισμού δικτύου νερού για Legionella spp.)
 • Επιτήρηση και έλεγχος Μυοκτονίας – Απεντόμωσης
 • Σύνταξη των κανόνων πρόληψης λοιμώξεων και υγιεινής κατά την διάρκεια οικοδομικών εργασιών στον χώρο του Νοσοκομείουκαι επιτήρηση της τήρησής τους

Σύμφωνα με:

 1. Διατάξεις του Νόμου 4655/2020 (ΦΕΚ Α’ 170) «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και άλλες διατάξεις».
 2. Διατάξεις του Νόμου 4655/2020 (ΦΕΚ Α’ 16) «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας».
 3. Διατάξεις του Νόμου 4715/2020 (ΦΕΚ Α’ 149) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 4. Την υπ’αριθ. πρωτ. Γ2γ/48521/30.7.21 (ΑΔΑ: ΩΞΕΘ465ΦΥΟ-Ψ4Ε) απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021 το νοσοκομείο μας είναι ένα από τα δέκα νοσοκομεία της Ελλάδος που έχουν ενταχθεί στο πενταετές Πρόγραμμα Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Ελέγχου των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ) και της Μικροβιακής Αντοχής (ΜΑ), που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υλοποιείται από το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, με την εποπτεία του Ο.ΔΙ.Π.Υ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ» ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΜ/1000 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ-1ος ΔΕΙΚΤΗΣ

 • ΣΕΙΡΑ 1: Μέση Μηνιαία Επίπτωση Βακτηριαιμιών/1000 ημέρες νοσηλείας από ΠΑΜ στο Νοσοκομείο μας
 • ΣΕΙΡΑ 2: Μέση Μηνιαία Επίπτωση Βακτηριαιμιών/1000 ημέρες νοσηλείας από ΠΑΜ στα Νοσοκομεία που συμμετέχουν στην επιτήρηση

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΘ

ΝΕΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΜ
(ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Acinetobacter/1000 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 • ΣΕΙΡΑ 1 : ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
 • ΣΕΙΡΑ 2 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ > 500 ΚΛΙΝΕΣ
 • ΣΕΙΡΑ 3: ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Pseudomonas/1000 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 • ΣΕΙΡΑ 1 : ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
 • ΣΕΙΡΑ 2 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ > 500 ΚΛΙΝΕΣ
 • ΣΕΙΡΑ 3: ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Klebsiella/1000 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 • ΣΕΙΡΑ 1 : ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
 • ΣΕΙΡΑ 2 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ > 500 ΚΛΙΝΕΣ
 • ΣΕΙΡΑ 3: ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ S.aureus/1000 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 • ΣΕΙΡΑ 1 : ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
 • ΣΕΙΡΑ 2 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ > 500 ΚΛΙΝΕΣ
 • ΣΕΙΡΑ 3: ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Enterococcus/1000 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 • ΣΕΙΡΑ 1 : ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
 • ΣΕΙΡΑ 2 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ > 500 ΚΛΙΝΕΣ
 • ΣΕΙΡΑ 3: ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα ποσοστά αφορούν εμβολιασμούς που πραγματοποιήθηκαν από τους Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων εντός του Νοσοκομείου.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Από τις 4/1/2021 με απόφαση της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ λειτουργεί στο Νοσοκομείο μας Εμβολιαστικό Κέντρο έναντι του SARS-CoV-2.

Αρχικά λειτούργησε για τον εμβολιασμό του προσωπικού και στην συνέχεια, από τις 16 Ιανουαρίου 2021-σήμερα, για τον εμβολιασμό των πολιτών καταρχήν υπερηλίκων και στη συνέχεια των πολιτών όλων των ηλικιών σύμφωνα με την προτεραιοποίηση του Εμβολιαστικού Προγράμματος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Από 15/12/2021-10/03/2022 λειτουργεί ως Εμβολιαστικό Κέντρο έναντι του SARS-CoV-2 αποκλειστικά για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών.

Έως τέλος Ιανουαρίου 2022 είχαν χορηγηθεί 55.286 δόσεις του εμβολίου Pfizer/Biontech ενηλίκων, 3.966 δόσεις εμβολίου Johnson&Johnson(Janssen) ενηλίκων και 27.728 δόσεις του εμβολίου Pfizer(Παιδιατρικό).

Το Εμβολιαστικό Κέντρο λειτούργησε υπό την εποπτεία της Προέδρου της ΕΝΛ και των ΝΕΛ από 04/01/2021 έως 31/1/2022.

Από 01/02/2022 έως σήμερα το Εμβολιαστικό Κέντρο συνεχίζει να λειτουργεί υπό την εποπτεία της Προέδρου της ΕΝΛ και της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ (ΔΟΣΕΙΣ/ΜΗΝΑ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ (ΔΟΣΕΙΣ/ΜΗΝΑ) ΑΝΗΛΙΚΩΝ 5-11 ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ