Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ1.Γ.Π.114971/2014 ΦΕΚ 388/Β/18-2-2014 «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας» ο ρόλος του Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) είναι υψηλής νοσηλευτικής ευθύνης. Με την οργανωμένη, σωστή και έγκαιρη δράση του συμβάλλει καίρια στη εφαρμογή των εθνικών και διεθνών κανόνων για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και στη βελτίωση των δεικτών της ποιότητας με στόχο την ασφάλεια των ασθενών. Κύριο έργο του ΝΕΛ υπό την εποπτεία της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) είναι:

 • Η επιτήρηση και καταγραφή των λοιμώξεων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Η επίβλεψη της εφαρμογής των διαδικασιών απολύμανσης, αποστείρωσης και αντισηψίας.
 • Η επίβλεψη της χρήσης των απολυμαντικών αντισηπτικών σκευασμάτων.
 • Η επιτήρηση εφαρμογής των μέτρων ατομικής προστασίας από όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο.
 • Η διενέργεια των εμβολιασμών του προσωπικού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και η τήρηση των πιστοποιητικών υγείας των εργαζομένων, όπου δεν υπάρχει Ιατρός Εργασίας.
 • Η επιτήρηση της συμμόρφωσης με τις ιατρονοσηλευτικές πρακτικές που σχετίζονται με τη πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Η σύνταξη και η επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων και διαδικασιών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΝΛ.
 • Η καθοδήγηση του προσωπικού ώστε να εφαρμόζει ασφαλείς ιατρονοσηλευτικές πρακτικές υπό τη στήριξη της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης.
 • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών και της κατάστασης καθαριότητας σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.
 • Η καθημερινή ενημέρωση από το μικροβιολογικό εργαστήριο σχετικά με τις απομονώσεις πολυανθεκτικών μικροοργανισμών.
 • Η τήρηση, με ευθύνη των υπεύθυνων ιατρών, των μονώσεων των ασθενών με λοίμωξη αποικισμό από ανθεκτικά παθογόνα.
 • Η επιτήρηση της ορθής διαχείρισης τροφίμων, ιματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελλείψει επόπτη δημόσιας υγείας ή τεχνολόγου τροφίμων.
 • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η τήρηση αρχείων.
 • Η επιτήρηση των αρχείων δειγματοληψιών τροφίμων και νερού, ελλείψει επόπτη δημόσιας υγείας.
 • Η τήρηση των πρακτικών της ΕΝΛ στις συνεδριάσεις της.

Συνεργάζεται στενά με τους συνδέσμους των κλινικών τμημάτων με την Επιτροπή, όπως αναφέροντα στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων. Οι σύνδεσμοι συνεπικουρούν το έργο του ΝΕΛ φροντίζοντας για την πιστή εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού και εμπλέκονται ενεργά τόσο στην επιτήρηση όσο και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων
Δημήτριος Χαραλαμπόπουλος
Παναγιώτα Φουντά
Φλώρια Σάββα

Τηλ. επικ.: 213 2013 227213 2013 937
e-mail: keel@paidon–agiasofia.gr