ΓΕΝΙΚΑ

Το Νοσοκομείο Παίδων “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ δημόσιο Νοσοκομείο το οποίο έχει, πλέον της εικοσιπενταετίας,  οργανωμένο Τμήμα  Πλαστικής Χειρουργικής. Αυτό σημαίνει ότι, το Τμήμα της Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Παίδων “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” (ως το μοναδικό στο είδος του, σε ολόκληρη την Ελλάδα) είναι υποχρεωτικά ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ κάθε άρρωστου παιδιού που πάσχει από νόσημα που άπτεται της Πλαστικής Χειρουργικής και ο τελευταίος σταθμός επίλυσης κάθε σπάνιας, συγγενούς ή επίκτητης ανωμαλίας, δυσπλασίας και πάσης φύσεως ατύχημα, από ελαφρύ έως βαρύτατο. Οι χειρουργικές επεμβάσεις που διεξάγονται ανελλιπώς καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, καλύπτουν ολόκληρο το Εύρος και τη Βαρύτητα της Πλαστικής Χειρουργικής της Παιδικής Ηλικίας.

Για την κάλυψη των τακτικών περιστατικών το Τμήμα διαθέτει 10 κρεβάτια, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι  για εγκαύματα στο θάλαμο εγκαυμάτων της Πλαστικής.

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Τμήμα έχει στελεχωθεί ως εξής:

Ιατρικό προσωπικό. Ένας Συντονιστής Διευθυντής , ένας διευθυντής, ένας επιμελητής Α΄ και ένας   επιμελητής Β΄ που έχει κριθεί για τη θέση από το 2011, αλλά  δεν έχει προσληφθεί ακόμη.

Νοσηλευτικό προσωπικό. Οκτώ Νοσηλεύτριες τριετούς εκπαίδευσης, τέσσερις διετούς εκπαίδευσης ένα νοσοκόμο και μία βοηθό θαλάμου . Σύνολο 14 άτομα προσωπικό.

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η  κλινική παρέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως Laser CO2 για την αντιμετώπιση ορισμένων αιμαγγειωμάτων και ογκιδίων, όλα τα απαραίτητα χειρουργικά εργαλεία, μεγεθυντικούς φακούς μεσαίου και μεγάλου μικροσκοπίου στο χειρουργείο,  εργαλεία για τις μικροχειρουργικές επεμβάσεις και τα απαραίτητα ενός εξοπλισμένου γραφείου, όπως PC Χ2 συνδεδεμένα με Internet, τηλέφωνα, εκτυπωτές κ.λπ.  

Σε συνεργασία με το Ακτινολογικό του Νοσοκομείου μας υπάρχει πλήρης απεικονιστικός έλεγχος (3D, CT) ιδιαίτερα χρήσιμος για χειλεοσχιστίες (λαγώχειλος), υπερωιοσχιστίες (λυκόστομα) και γναθοσχιστίες

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Το Νοσοκομείο Παίδων “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”  είναι σε γενική εφημερία για παιδιά έως και 16 ετών στο σύστημα εφημεριών του ΕΣΥ μέρα παρά μέρα, και καλύπτει την Υγειονομική περιφέρεια ολοκλήρου της Ελλάδος. Ουσιαστικά όμως το Τμήμα μας εφημερεύει καθημερινά επειδή καλύπτει όχι μόνο το Νοσοκομείο μας, όταν αυτό εφημερεύει, αλλά και όταν δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο μας, καλύπτει όλα τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της Ελλάδας για κάθε  βαρύ περιστατικό που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί λόγω ελλείψεως εξειδικευμένων πλαστικών χειρουργών για παιδιά.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Τακτικά περιστατικά

 Τα τακτικά περιστατικά που εισάγονται, στο Τμήμα καλύπτουν όλη την βαρύτητα και  το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της πλαστικής χειρουργικής στα παιδιά. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι, οι παθήσεις αυτές εμφανίζονται στην παιδική ηλικία και σχεδόν ποτέ στους ενήλικες. Συνήθως τέτοιες παθήσεις είναι, απλασίες δέρματος τριχωτού κεφαλής, σχιστίες χειλέων γνάθου και υπερώας, βλεφαροπτώσεις, βλεφαροφιμώσεις απλασίες πτερυγίου του ωτός, γιγαντιαία ελλείμματα του   κοιλιακού τοιχώματος και εξόμφαλους, αιμαγγειώματα και αγγειακές δυσπλασίες, υποσπαδίες, απλασίες-δυσπλασίες-δυσμορφίες των γεννητικών οργάνων και   των άκρων (συνδακτυλίες, εξαδακτυλίες, πολυδακτυλίες), σύνδρομα όπως Down, Treacher-Collins, Moebius, Pierre-Robin κ.α., και εγκαύματα της παιδικής ηλικίας

που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία όχι μόνο της εγκαυματικής νόσου αλλά και της ιδιαιτερότητας της φυσιολογίας του παιδιού.

Ο αριθμός των τακτικών εξωτερικών περιστατικών που εξετάζονται στις εφημερίες του Νοσοκομείου μας υπερβαίνει τους 2000 ασθενείς ετησίως

Ο αριθμός των έκτακτων εξωτερικών περιστατικών που εξετάζονται στις εφημερίες του Νοσοκομείου μας υπερβαίνει τους 1000 ασθενείς ετησίως. Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασθενείς που εξετάσθηκαν έκτακτα, αλλά είχαν εισαχθεί, προηγούμενες ημερομηνίες, σε κάποια  κλινική του Νοσοκομείου, εκτός της Πλαστικής όπως στις Ογκολογικές,

στις Παιδιατρικές, στις Χειρουργικές, στις Ορθοπεδικές, στη Νευροχειρουργική, στη Οφθαλμολογική κ.λπ..

Ο αριθμός των  εκτάκτων περιστατικών  που χειρουργούνται με Γ.  Αναισθησία ή απαιτούν έκτακτη εισαγωγή (π.χ. λόγω βαρέως Εγκαύματος) και εισάγονται στην Πλαστική υπερβαίνει τους 100 ασθενείς ετησίως.

Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν εκτάκτως –συνήθως λόγω βαρέως τραύματος ή βαρέως εγκαύματος- από την Πλαστική αλλά εισήχθησαν σε κάποια άλλη κλινική του Νοσοκομείου ή οι ασθενείς που ανήκαν σε κάποια κλινική του Νοσοκομείου και χειρουργήθηκαν από τους γιατρούς της πλαστικής δεν συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό αυτό και υπολογίζονται περίπου σε 60 επεμβάσεις ετησίως.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τα χειρουργικά τραπέζια που διατίθενται από το Νοσοκομείο για την Κλινική μας είναι τα παρακάτω.

Τακτικά μεγάλα Χειρουργεία………………3 ημέρες εβδομαδιαίως

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας…………….3 ημέρες μηνιαίως

Βραχείας Νοσηλείας για μικροεπεμβάσεις…3 ημέρες εβδομαδιαίως

  

 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που διεξάγονται  από την Κλινική μας ετησίως υπερβαίνουν τις 850 και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της Πλαστικής Χειρουργικής Παίδων.

Στις  επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται και εγχειρήσεις  που είναι εξαιρετικά χρονοβόρες , όπως η αποκατάσταση της απλασίας του πτερυγίου του ωτός που έγκειται στη λήψη πλευρικού αυτομοσχεύματος χόνδρου τροποποίησή του σε ωτικό χόνδρο και τοποθέτησή του οπισθοωτιαία (εξάωρη επέμβαση), ή η αποκατάσταση της γναθοσχιστίας που συνίσταται στη λήψη οστικού αυτομοσχεύματος από τη λαγόνιο ακρολοφία και σύγκλειση του συριγγίου και των ελλειμμάτων σε 3 στρώματα (τρίωρη επέμβαση), ή η απλή αλλαγή ενός βαρέως εγκαύματος μετά ή άνευ τοποθετήσεως δερματικών αυτομοσχευμάτων ή ομοιομοσχευμάτων ή κερατινοκυττάρων,  η οποία καθυστερεί πλέον των 3 ωρών.

Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι επεμβάσεις που διεξήχθησαν α. σε άλλες κλινικές του Νοσοκομείου, β. στα εξωτερικά Ιατρεία γ. επί της κλίνης του ασθενούς, δ. στην Εντατική λόγω αδυναμίας μεταβάσεως του ασθενούς στο Χειρουργείο, ε. σε άλλα Νοσοκομεία

Οι έκτακτες επεμβάσεις και με ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στην Πλαστική, για το ως άνω διάστημα, υπερβαίνουν τις 60 και αφορούν κυρίως ακρωτηριασμούς άνω και κάτω άκρων, μεγάλα ελλείμματα μαλακών μορίων προσώπου και κορμού από τροχαία κυρίως ατυχήματα.

Οι έκτακτες επεμβάσεις και με ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε άλλες  Κλινικές του Νοσοκομείου, πλην της Πλαστικής, λόγω  συνυπαρχουσών και άλλων τραυμάτων είναι περίπου 50 ετησίως.

Πλην των ανωτέρω, έχει  διεξαχθεί ένας σημαντικός αριθμός επεμβάσεων σε διάφορα Νοσοκομεία όπως στις ορθοπεδικές κλινικές του Νοσοκομείου ΑΓΛΑΪΑ  ΚΥΡΙΑΚΟΥ, στη  παιδοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ την Ορθοπεδική  κλινική του Νοσοκομείου ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο επειδή δεν υπάρχει πλαστικός χειρουργός για παιδιά που να καλύπτει τα Νοσοκομεία αυτά.

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΡΙΧΩΤΟ ΚΕΦΑΛΗΣ

 

ΠΑΘΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Έλλειμμα δέρματος τριχωτού κεφαλής διαμέτρου 0,5–2 cm που προκύπτει μετά από τραύμα ή αφαίρεση σπίλου, σμηγματογόνου κύστεως, θηλώματος, ογκιδίου κ.λ.π.

Κινητοποίηση τραυματικών χειλέων και άμεση συρραφή.
Έλλειμμα δέρματος τριχωτού μεγαλύτερη από 5 cm που προκύπτει μετά από αφαίρεση συγγενούς αλωπεκίας ή σπίλου ή μετατραυματικής ουλής. Αποκατάσταση με διατατήρες ιστών.
Έλλειμμα δέρματος τριχωτού μεγαλύτερη από 5 cm που προκύπτει μετά από αφαίρεση συγγενούς αλωπεκίας ή σπίλου ή μετατραυματικής ουλής. Αποκατάσταση με διατατήρες ιστών.

ΣΠΛΑΧΝΙΚΟ ΚΡΑΝΙΟ 

 
ΠΑΘΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Βλεφαρόπτωση ετερο- ή αμφοτερόπλευρη                    Αποκατάσταση μέσω βράχυνσης του ανελκτήρος μυός του βλεφάρου ή ανάρτησης του βλεφάρου από τον μετωπιαίο μυ μέσω ταινιών πλατείας περιτονίας.
Βλεφαροφίμωση Διόρθωση με την τεχνική Mustardee.
Αφεστώτα ώτα.. Ωτοπηξία με διαφορετικές μεθόδους αναλόγως της βλάβης Converse, Barsky, Mustardee κ.λ.π.
Απλασία πτερυγίου ωτός. Αποκατάσταση του ωτός σε 3 - 4 στάδια.
1ο στάδιο : Λήψη πλευρών (7ης  και  8ης ) και δημιουργία ωτικού σκελετού και τοποθέτησή του στο οπισθοωτιαίο δέρμα υποδορίως (μετά ή άνευ οξείας διατάσεως του δέρματος με διατατήρες).
2ο στάδιο : Ανασήκωση οπισθοωτιαίου δέρματος και κάλυψη του ελλείμματος με δερμ. μοσχ. μερικού πάχους.
3ο – 4ο στάδιο : Σχηματισμός, δημιουργία, μεταφορά, μορφοποίηση λοβίου ωτός, αφαίρεση πλεονάζοντος χόνδρου ή δερματικής πτυχής και δημιουργία ψευδοπόρου.
   
Απλασία λοβίου Τοπικός προωθητικός περιστρεφόμενος κρημνός.
Προέχον λοβίο. Τομή “W” κατά Ress.
Τραυματισμός λοβίου. Αποκατάσταση με κρημνούς τοπικούς.
Ουλή λοβίου. Πολλαπλή “Z” πλαστική.
Έλλειμμα χόνδρου και δέρματος ρινός. Αποκατάσταση με σύνθετο μόσχευμα
(composit graft) από το αυτί.
Έλλειμμα οστικού τμήματος ρινός. Αποκατάσταση με οστικό μόσχευμα από λαγόνιο ακρολοφία.
Έτερο- αμφοτερόπλευρο λαγώχειλος. Σύγκλειση με διάφορες μεθόδους Millard I και II, Bardach, Tennison, Scoog, Schrudde κ.λ.π.
   
Υπερωϊο-σχιστία σκληράς ή και μαλθακής. Σύγκλειση με διάφορες μεθόδους Hagendorn, Kaplan, La Rossa κ.λ.π.
Β΄γενής δυσμορφία ρινός επί χειρουργηθέντος Αποκατάσταση με χόνδρινα μοσχεύματα.
λαγώχειλους  
Μικρή Collumella (στυλίδα). Επιμήκυνση με τη μέθοδο Cronin.
Επίπεδη κορυφή ρινός. Διάνοιξη μορφοποίηση και χόνδρινο μόσχευμα ή σύνθετο (χόνδρος και δέρμα).
Β΄γενής ουλή άνω χείλους επί χειρουργηθέντος λαγώχειλους. Διόρθωση μέσω απλής αφαίρεσης ή πλαστικής “2” ή πλαστικής VY ή πλήρης επανεπέμβαση.
Μεγάλη έλλειψη άνω χείλους ή ουλώδης . . σχηματισμός η μικροστομία. Πλαστική Abbe.
Φαρυγγοϋπερώϊος ανεπάρκεια. Φαρυγγοπλαστική.
Σχιστία άνω γνάθου. Αποκατάσταση με οστέινο μόσχευμα από λαγόνιο ακρολοφία και τοπικό βλεννογόνιο κρημνό.
Σπίλος προσώπου εώς 3cm διάμετρο. Αφαίρεση και πρωτοπαθή σύγκλειση.
Σπίλος προσώπου μεγαλύτερης διαμέτρου από . . 3cm. Αφαίρεση σπίλου και κάλυψη αναλόγως θέσεως με δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους, ή δερμ. μόσχ. ολικού πάχους από την οπισθωτιαία περιοχή ή με τοπικό προωθητικό κρημνό ή με κινητοποίηση δέρματος τύπου Facelift.
Τραυμ. έλλειμμα δέρματος μετωπιαίας περιοχής. Δερματ. μόσχ. μερικού πάχους.
Ουλή άνω ή κάτω βλεφάρου. Δερματ. μόσχ. ολικού πάχους.
Τραυματικό έλλειμμα δέρματος άνω ή κάτω . βλεφάρου. Δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους.
Τραυματικό έλλειμμα άνω χείλους ολικού πάχους έως 30%. Πρωτοπαθής σύγκλειση κατά στρώματα.
Τραυματικό έλλειμμα άνω χείλους ολικού πάχους  . .μεγαλύτερο από 35%. Πλαστική  Abbe.
Τραυματικό έλλειμμα κάτω χείλους ολικού πάχους έως 50%. Πρωτοπαθής σύγκλειση.
Τραυματικό έλλειμμα κάτω χείλους ολικού πάχους μεγαλύτερο από 50%. Τοπικός ή απομεμακρυσμένος κρημνός.
Κάταγμα ρινικών οστών. Αποκατάσταση της συνέχειας των οστών και συγκράτηση αυτών εσωτερικά με ταμπόν ,και εξωτερικά με γυψονάρθηκα.
Έλλειμμα τμήματος οστού του κρανίου ή του             μετωπιαίου οστού. Οστικά μοσχεύματα από λαγόνιο ακρολοφία.
Πολλαπλά κατάγματα ρινικών ή ζυγωματικών οστών ή οστών του οφθαλμικού κόγχου. Αποκατάσταση της οστικής συνέχειας και συγκράτηση αυτών με συρμάτινα ράμματα ή βίδες και πλάκες.
Υποδόριοι όγκοι σπλαχνικού κρανίου( σμηγμ. κύστεις ρινός, δερμοειδείς κύστεις βλεφάρων, επιθηλιώματα  Mahlerbe κ.λ.π.). Χειρουργική αφαίρεση και συρραφή.
Ομαλό αιμαγγείωμα προσώπου. Laser ή αφαίρεση αυτού και κάλυψη με δερματικό μόσχευμα.
Σηραγγώδες αιμαγγείωμα άνω βλεφάρου. Χειρουργική αφαίρεση και συρραφή.
Γιγαντιαίο αιμαγγείωμα άνω χείλους που εμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη των οδόντων. Serial excision.
Αιμαγγείωμα «ακίνδυνο» μη αιμορραγούν και σε «ακίνδυνη» θέση. Συντηρητική αγωγή.
Σπαστικές καταστάσεις μυών που ακολουθούν διάφορα σύνδρομα. Ενέσεις  Botox.
Μικροστομία, μεγαλοστομία συγγενούς ή μετεγκαυματικής αιτιολογίας. Χειρουργική διόρθωση με μεταφορά της γωνίας του στόματος μετά ή άνευ τοποθέτησης δερματικού μοσχεύματος ολικού πάχους.
Τραυμ. απώλεια τμήματος ή τμημάτων ωτός. Χειρουργική αποκατάσταση αναλόγως του ελλείμματος όπως στην απλασία ωτός.
Τραυματική διατομή του πόρου της παρωτίδος.  . Χειρουργική αποκατάσταση με σωληνάριο σιλικόνης και συρραφή.
Τραυματική διατομή προσωπικού νεύρου. Τελικοτελική νευροσυρραφή.

 

 

ΚΟΡΜΟΣ  
   
ΠΑΘΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Γυναικομαστία. Χειρουργική αφαίρεση του μαζικού αδένα και του πλεονάζοντος δέρματος, μετά ή άνευ λιποαναρρόφησης.
Συγγενής εξόμφαλος διαμέτρου εώς 5 cm. Σύγκλειση με τη μέθοδο Component Separation.
Συγγενής εξόμφαλος με διάμετρο μεγαλύτερη των . . 6 cm. Σύγκλειση με τη μέθοδο Component Separation και χρήση άλλομοσχεύματος (Gore-tex).
Συγγενής απλασία κοιλιακών τοιχωμάτων ολικού . πάχους. Σύγκλειση με τη μέθοδο Component Separation και χρήση άλλομοσχεύματος (Gore-tex).
Συγγενή μεγάλα χείλη αιδοίου. Χειρουργική αποκατάσταση.
Βαλανικός υποσπαδίας. MAGPI μετά ή άνευ ουρηθροπλαστικής.
Πεϊκός υποσπαδίας χωρίς χορδή.  Κρημνός Flip.
Πεϊκός υποσπαδίας με χορδή.   Τροποποιημένος κρημνός Flip.
Προπερινεϊκός υποσπαδίας. Νησιδωτός κρημνός ακροποσθίας.
Περινεϊκός υποσπαδίας. Εμφύτευση πέους.
Σύμμηση χειλέων αιδοίου Χειρουργική  διόρθωση
Ρικνωτικές ουλές ακροποσθίας Χειρουργική  διόρθωση
Φίμωση Χειρουργική  διόρθωση
Βαλανοποσθικές  συμφύσεις Χειρουργική  διόρθωση
Οσχεοπεϊκές  ρικνωτικές  ουλές Χειρουργική  διόρθωση
Σπίλος διαμέτρου έως 8 cm περίπου. Αφαίρεση και πρωτοπαθής σύγκλειση.
Σπίλος διαμέτρου έως 20 cm περίπου. Αφαίρεση και δερματικό μόσχευμα.
Σπίλος μεγαλύτερης διαμέτρου από 20 cm. Μεταμόσχευση καλλιεργημένων κερατινοκυττάρων
Μετατραυματικό έλλειμμα δέρματος. Δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους.
Μετατραυματικό έλλειμμα δέρματος και . υποδορίου. Τοπικός ή απομεμακρυσμένος κρημνός.
Χηλοειδή  Χειρουργική  διόρθωση
Μυρμηκίες, Μολυσματική τέρμινθος, Θηλώματα δέρματος, Καλοήθη ογκίδια δέρματος,Μυκητίαση Διαθερμοπηξία
   
ΑΚΡΑ ΧΕΙΡ  
ΠΑΘΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Εξαδακτυλία. πολυδακτυλία Χειρουργική διόρθωση.
Διπλός αντίχειρ ή μέγας δάκτυλος. Διατομή – αφαίρεση πλεοναζόντων δερματικών και οστικών μορίων κατά τον κεντρικό άξονα, συρραφή τενόντων, οστών και δέρματος στη νέα τους θέση.
Δερματική συνδακτυλία. Αποχωρισμός με ζίκ – ζάκ τομές και κάλυψη των ελλειμμάτων με δερμ. μόσχ. ολικού πάχους.
Ακρωτηριασμός τμήματος ονυχοφόρου φάλαγγος  . ενός δακτύλου. VY Πλαστική.
Ακρωτηριασμός ονυχοφόρου φάλαγγος αντίχειρος. Ενταφιασμός στο δέρμα του θωρακικού τοιχώματος.
Ακρωτηριασμός μεγαλύτερου τμήματος από την . ονυχοφόρο φάλαγγα στον αντίχειρα. Σωληνωτός κρημνός ή διάφορες άλλες πλαστικές επεμβάσεις, αναλόγως του ελλείμματος.
Ακρωτηριασμός ονυχοφόρου φάλαγγος ενός . δακτύλου. Κρημνός θέναρος.
Ακρωτηριασμός ονυχοφόρου φάλαγγος . περισσοτέρων του ενός δακτύλου. Ενταφιασμός ή διάφορες άλλες πλαστικές επεμβάσεις.
Έλλειμμα δέρματος ραχιαίας ή παλαμιαίας . επιφάνειας άκρας χειρός. Δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους.
Βαρύς τραυματισμός άκρας χειρός (συνήθως από . κροτίδα). Οστική ακινητοποίηση, αρτηριακή συρραφή και μορφοποίηση άκρας χειρός αναλόγως της βλάβης.
   
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ  
ΠΑΘΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Έλλειμμα δέρματος πέλματος ή ραχιαίας επιφάνειας άκρου ποδός. Cross – leg κρημνός.
Αμνιοτικές περιελίξεις. Αφαίρεση στενώσεως και πολλαπλή πλαστική “Z”.
Έλλειμμα δέρματος κάτω άκρων πλήν πέλματος. Δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους, απλό ή   Mesh graft.
Έλλειμμα δέρματος και υποδορίου κάτω άκρου. Τοπικός ή απομεμακρυσμένος κρημνός.
Οστικό έλλειμμα τμήματος κνήμης. Κάλυψη του οστικού ελλείμματος με οστούν από λαγόνιο ακρολοφία ή και τμήμα της περόνης.
   
   
ΕΓΚΑΥΜΑ – ΜΕΤΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΛΕΣ  
   
ΠΑΘΗΣΗ  ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Νεκρώσεις δέρματος από έγκαυμα. Χειρουργικοί καθαρισμοί.
Έλλειμμα δέρματος προσώπου, βλεφάρων ή άκρας. χειρός. Δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους.
Έλλειμμα δέρματος σώματος και άκρων έως 20cm . διάμετρο πλήν άκρας χειρός και άκρου ποδός. Δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους απλό ή
Mesh graft.
Γιγαντιαίο έλλειμμα δέρματος, ή νεκρώσεις . δέρματος από μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Κάλυψη με αυτομοσχεύματα και καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα..
Αλωπεκία τριχωτού μικρή. Τοπικός κρημνός. Λήψη δέρματος μερικού πάχους από γονέα για προσωρινή κάλυψη μεγάλης εγκαυματικής επιφάνειας
Αλωπεκία τριχωτού μεσαία ή μεγάλη. Διατατήρας ιστών.
Ρικνωτική ουλή μετώπου. Απλή πλαστική “Z”, ή πολλαπλή πλαστική “Z”, ή πλαστική “W”, ή δερματικό μόσχευμα.
Απώλεια οφρύος. Μεταμόσχευση τριχών ή τατουάζ ή κρημνός από το τριχωτό της κεφαλής.
Ρικνωτική ουλή άνω ή κάτω βλεφάρου. Δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους.
Ρικνωτική ουλή προσώπου. Δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους, ή τοπικός κρημνός ή κινητοποίηση δέρματος τύπου Face Lift, ή διατατήρας ιστών.
Ρικνωτική ουλή ή απώλεια τμήματος ωτός. Διευθέτηση ως επί απλασίας ώτων.
Ρικνωτική ουλή ρινός. Πλαστική “Z”, ή δερματ.μόσχευμα ολικού πάχους.
Απώλεια τμήματος ρινός. Σύνθετο μόσχευμα δέρματος και χόνδρου (Composit Graft).
Ρικνωτική ουλή στυλίδος. Πλαστική “VY”.
Ρικνωτική ουλή άνω χείλους. Δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους ή κρημνός από ρινοπαρειακή περιοχή ή πλαστική Abbe.
   
ΠΑΘΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Ρικνωτική ουλή κάτω χείλους. Δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους ή απλή-πολλαπλή πλαστική “Z” ή απομεμακρυσμένος κρημνός.
Ρικνωτική μικροστομία. Μετάθεση γωνίας στόματος και δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους.
Ρικνωτική ουλή τραχήλου. Δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους ή απομεμακρυσμένος κρημνός ή διατατήρας ιστών.
Ρικνωτική ουλή δέρματος κορμού ή άκρων, πλήν άκρας χειρός και άκρου ποδός. Δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους.
Μετεγκαυματική απώλεια θηλής – θηλαίας άλω. Μεταμόσχευση θηλής από τον υγιή μαστό ή δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους και τατουάζ ή τοπικός κρημνός από τη θηλαία άλω.
Ρικνωτική ουλή σε περιοχές αρθρώσεων. Τοπικός ή απομεμακρυσμένος κρημνός ή διατατήρας ιστών.
Ρικνωτική ουλή ραχιαίας ή παλαμιαίας επιφάνειας .  άκρας χειρός ή δακτύλων. Πλαστική “Z”, ή “W”, ή “Butterfly”, ή δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους.
   
LASER    Nd: Yag  
   
ΠΑΘΗΣΗ    ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Ομαλά ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα, αγγειακές  . δυσπλασίες, μυρμηκίες, μολυσματική τέρμινθος,  . θηλώματα δέρματος.  Φωτο-θερμο-πηξία.


ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΑΘΗΣΗ                              

Κολοβώματα Βλεφάρων

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Χειρουργική  Διόρθωση, Μόσχευμα ολικού πάχους

Επίκανθος, Εκτρόπιο, Εντρόπιο         

Χειρουργική Διόρθωση

Προσωπική ημιατροφία

Χειρουργική Διόρθωση

Πτερύγια τραχήλου

 

Συγγενής υποπλασία  οφθαλμικού κόγχου ή μετατραυματικό έλλειμμα οφθαλμικού κόγχου

Οφθαλμικά ενθέματα και κάλυψη του κόγχου με μυικό κρημνό και δερματικό μόσχευμα

Προωτιαία ωτία

Χειρουργική αφαίρεση

Προωτιαίο Συρίγγιο

Χειρουργική αφαίρεση

Δισχιδές λοβίο

Διπλή Πλαστική «Ζ»

Μακρογλωσσία 

Χειρουργική Διόρθωση

Βοθρία χειλέων

Χειρουργική Διόρθωση

Μικρογναθία

Προγναθισμός

Χειρουργική αποκατάσταση με οστικά αυτομοσχεύματα ή αλλομοσχεύματα 

Υπεράριθμος θηλή

Χειρουργική αφαίρεση

Έλλειμμα κοιλιακού τοιχώματος

Αποκατάσταση με πλέγμα ή Component Separation

Κατακλίσεις, άτονα έλκη, Μηνιγγομυελοκήλη

Σύγκλειση με τοπικούς κρημνούς

Είσφρυση όνυχος                                                                   

Χειρουργική Διόρθωση

   

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, Βιοψία  δέρματος, Βιοψία  μυών, Βιοψία  μαλακών  μορίων