Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ <<Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ>>
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ