Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ <<Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ>>
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ