Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 11/07/2019 10:00π.,μ. έως 19/07/2019 13:00μ.μ.
Ηλετρονική Αποσφράγιση: 24/07/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο