Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «ΗΑγία Σοφία» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής

Κωδ. ΟΠΣ: 5070144

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020). Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα η ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό του κινδύνου εξουθένωσης στην εργασία, περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» στην Περιφέρεια Αττικής , με προσωπικό 87 επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι το Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

Τίτλος Πράξης:

«Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» (Κωδικός ΟΠΣ: 5051028) στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 4.438.429,85 €

Συνοπτική Περιγραφή:

Η Πράξη «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» άπτεται της υλοποίησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και δράσης αξιοποίησης ΑΠΕ και αφορά δύο κτήρια, το (Σ1) «Κεντρικό Κτήριο» και (Σ8)  «Πτέρυγα Δοξιάδη».

Με την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων εκτιμάται ότι τα κτήρια θα επιτύχουν τον ενεργειακό στόχο του Νοσοκομείου και θα αναβαθμίσουν την ενεργειακή κατηγορία τους κατά τουλάχιστον 2 κατηγορίες και τουλάχιστον στην κατηγορία Β’.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά:

  • Στη βελτίωση της υφιστάμενης ενεργειακής κλάσης των δύο επιλεχθέντων κτηρίων του Νοσοκομείου,
  • Στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Νοσοκομείου,
  • Στην εξοικονόμηση σημαντικού ποσού σε ετήσια βάση (ανά κτήριο και συνολικά για το Νοσοκομείο),
  • στην ευαισθητοποίηση άλλων Φορέων στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και ευρύτερα της Δημόσιας Διοίκησης.