(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 09-05-2016 15:00)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 12-05-2016 10:00)

Συνημμένο Αρχείο