Ηλετρονική Υποβολή Προσφορών: 18/04/2017 10:00π.μ. – 28/04/2017 13:00μ.μ.
Ηλετρονική Αποσφράγιση: 04/05/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο