Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 01/11/2019 10:00π.μ. – 07/11/2019 13:00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 13/11/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο