(Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών : 07-11-2016 10:00)
(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 11-11-2016 10:00)

Συνημμένο Αρχείο