Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 12/12/2016 10:00π.μ. μέχρι 22/12/2016 13:00μ.μ.
Ηλετρονική Αποσφράγιση: 29/12/2016 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο