Υποβολή Προσφορών: από 16/04/2018 10:00π.μ. μέχρι 23/04/2018 13:00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 27/04/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο