Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 22/01/2019 10:00π.μ. – 25/01/2019 13:00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 30/01/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο