Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (24PROC014362411), οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies, έως την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:30, ενώ θα κατατεθούν εντός των ως άνω οριζόμενων ημερών και ώρας, σε έντυπη μορφή, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Δείτε περισσότερα εδώ.