ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Από την ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι προσφορές θα υποβληθούν έως τις 13/11/2023 και ώρα 12:00 μ.μ. αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προσφορών iSupplies.

Δείτε περισσότερα εδώ.