ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Oι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ως άνω πλατφόρμας iSupplies έως 03/10/2023 και ώρα 11:00 π.μ., ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Δείτε περισσότερα εδώ.