ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Oι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας iSupplies έως 10/07/2023 και ώρα 11:30 π.μ., ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου – ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ.