ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Από την ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι προσφορές θα υποβάλλονται έως τις 15/11/2023 και ώρα 14:30 αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλογής προσφορών iSupplies.

Δείτε περισσότερα εδώ.