ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα υποβληθούν έως τις 17/05/2023 και ώρα 12:00 μ.μ. αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής προσφορών iSupplies, ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, το αργότερο μέχρι τις 17/05/2023 έως 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ.