ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών iSupplies, οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Μ.Πέμπτη 13/04/2023 και ώρα 12:00, ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, έως τις 14:30 μ.μ. της ίδιας ημέρας, ήτοι την Μ.Πέμπτη 13/04/2023, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της πρόσκλησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.