(Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 29-11-2018 και ώρα 10:00 π.μ. )

(Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών : 29-11-2018 και ώρα 11:00 π.μ. )

Συνημμένο Αρχείο