Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ .

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (24PROC014157436 – 22/01/2024), οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Παρασκευή 26/01/2024 και ώρα 14:30 ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, ήτοι έως την Παρασκευή 26/01/2024 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Δείτε περισσότερα εδώ.