Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.
Από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (23PROC013412877 – 15/09/2023), οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Παρασκευή 22/09/2023 και ώρα 14:30 ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, ήτοι έως την Παρασκευή 22/09/2023 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Δείτε περισσότερα εδώ.