(Ημερομηνία λήξης προσφορών : 18-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.)

(Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 18-12-2017 και ώρα 12:00 μ.μ.)

Συνημμένο Αρχείο