ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΚΩΔ. 101 ΚΑΙ 102 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΚΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡ. 1140/13-11-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
102 ΥΕ ΒΟΗΘ ΕΡΓ.ΚΑΘΑΡΙΟΤ
101 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ