Σε Α΄διαβούλευση τίθενται οι νέες τεχνικές προδιαγραφέςς για την παροχή υπηρεσιών “Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου”. Η διαβούλευση θα είναι ανοιτή σε ενυπόγραφα σχόλια τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 19/05/2017 έως 24/05/2017. Τα σχόλια θα αποστέλλονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147-242

Συνημμένο Αρχείο