Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό α) για την αυτοματοποιημένη ανίχνευση αντισωμάτων κατά λοιμογόνων παραγόντων με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας σε monotest και β) για την ανίχνευση αντιγόνων λοιμογόνων παραγόντων με την μέθοδο ανοσοφθορισμού σε κάρτα με αυτοματοποιημένο ανοσοενζυμικό αναλυτή, για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος καθώς και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών.

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

Α΄ Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων κάθαρσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων με συνοδό εξοπλισμό και κιτ δημιουργίας κυτταρικών σειρών για εξατομικευμένη θεραπεία συμβατά με υπάρχον εξοπλισμό (prodigy)

Σε Α ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για [...]

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφια» για χρονική διάρκεια δυο (2) ετών

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη [...]

A’ Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων HLA με τεχνολογία NGS (Next Generation Sequensing)» Σε A’ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων HLA με τεχνολογία NGS (Next Generation Sequensing)».

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα [...]

Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Επικίνδυνων Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου»

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή [...]

Α΄ Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αιματολογικών εξετάσεων καθώς και εξετάσεων αυτόματου προσδιορισμού βιολογικών υγρών και υλικών με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου ΤΑΟ του Νοσοκομείου»

Σε Α ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για [...]

Go to Top