Τίθενται σε α΄διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για τη προμηθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων Εν Γένει. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα, δηλαδή από 04/07/2018 10:00π.μ. έως 11/07/2018 13:00μ.μ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr ψηφιακά υπογεγραμμένες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147-242.

Συνημμένο Αρχείο