Σε Α΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους ακόμη. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή του στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ήτοι από 19/06/2024 έως 04/07/2024.

Η διαβούλευση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μπορεί να γίνει αναζήτησή της, με τον μοναδικό κωδικό 2024DIAB28538
Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης τα καταχωρηθέντα σχόλια γίνονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων.»

Δείτε περισσότερα εδώ.