Σε Α΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού, παροχής υπηρεσιών για την “Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου”. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια από 13/09/2016 έως 19/09/2016 14:00μ.μ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία, στον αριθμό 213 2013 118, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147-242 ΝΕΟ

Συνημμένο Αρχείο