Σε Α ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων διενέργειας ανοσολογικών εξετάσεων και ειδικών πρωτεϊνών με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας για δύο (2) έτη. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή του στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (20/03/2024 – 04/04/2024).

Η διαβούλευση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μπορεί να γίνει αναζήτησή της, με τον μοναδικό κωδικό 2024DIAB28020.

Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης τα καταχωρηθέντα σχόλια γίνονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων.»

Δείτε περισσότερα εδώ.