Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 2/2024 ΚΑΙ ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 197191 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021-2025 ΤΠΑ 2021-2025 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΥΓΕΙΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5217427

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 7/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 353153 & 353157 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»»

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 353153 & 353157 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»»

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2024 ΔΔΑΗΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο10/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ «Π» ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο8/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ), ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 347441 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΚΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €112.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. Η΄ €138.880,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ €56.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ή €69.440,00 ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 24% ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ €56.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ή €69.440,00 ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 24% )

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ, με Αριθμ. Διακ. 3/2024 και Αριθ. Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 262141.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top