Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 15/07/2019 10:00π.μ. έως 18/07/2019 13:00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 23/07/2019 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο