Τίθενται σε διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια σετ Κάθαρσης Αιμοποιητικών Μοσχευμάτων. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης ήτοι από 30/05/2018 έως 04/06/2016. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132013147, 2132013242.

Συνημμένο Αρχείο