Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 01/06/2018 10:00π.μ. μέχρι 11/06/2018 13:00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 15/06/2018 10:00π.μ

Συνημμένο Αρχείο