Υποβολή Προσφορών: από 01/06/2018 10:00π.μ. μέχρι 11/06/2018 13:00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγισης: 15/06/2018 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο