Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: από 30/10/2017 10:00π.μ. – 03/11/2017 13:00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 09/11/2017 10:00π.μ.

Συνημμένο Αρχείο