Σε Β΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια μιας χειρουργικής τράπεζας για τις ανάγκες των Χειρουργείων του Νοσοκομείου, πιθανής δαπάνης € 34.000,00 πλέον ΦΠΑ. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για πέντε (5) ημέρες από την ανάρτηση, ήτοι από 05-10-2017 έως και 09-10-2017, τα σχόλια θα στέλνονται στο email: a.evmorfopoulou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 213 2013 118

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ευμορφοπούλου τηλ. 213 2013 147 & 213 2013 152

Συνημμένο Αρχείο