Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών : 14/10/2019 10:00π.μ – 21/10/2019 10:00π.μ
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: 21/10/2019 10:00 π.μ

Συνημμένο Αρχείο