ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ,παράγραφος 1.5.2 Περιεχόμενα επί μέρους φακέλων: Α.1 Να ΜΗΝ ληφθεί υπόψη η συμπλήρωση του εντύπου του ΤΕΥΔ διότι δεν ενδείκνυται για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό λόγω προϋπολογισθείσας δαπάνης

Συνημμένο Αρχείο